[gst-cvs] ensonic gst-plugins-base: gst-plugins-base/ gst-plugins-base/gst/playback/

ensonic at kemper.freedesktop.org ensonic at kemper.freedesktop.org
Mon Dec 8 07:25:27 PST 2008


CVS Root:    /cvs/gstreamer
Module:     gst-plugins-base
Changes by:   ensonic
Date:      Mon Dec 08 2008 15:25:27 UTC

Log message:
	* gst/playback/gstdecodebin.c:
	* gst/playback/gstdecodebin2.c:
	 Add basic docs to decodebin and link to decodebin from decodebin2.

Modified files:
  .        : ChangeLog
  gst/playback  : gstdecodebin.c gstdecodebin2.c

Links:
http://freedesktop.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/gstreamer/gst-plugins-base/ChangeLog.diff?r1=1.4232&r2=1.4233
http://freedesktop.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/gstreamer/gst-plugins-base/gst/playback/gstdecodebin.c.diff?r1=1.115&r2=1.116
http://freedesktop.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/gstreamer/gst-plugins-base/gst/playback/gstdecodebin2.c.diff?r1=1.52&r2=1.53
More information about the Gstreamer-commits mailing list