[gst-devel] [±¤°í] ¼¼ÀÌ¿ùµå ÀÔ´Ï´Ù.

open arms koryeoen at hotmail.com
Mon Sep 30 19:38:01 CEST 2002


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
<style type="text/css">
<!--
a:link    { color: #000000; text-decoration: underline; }
a:visited { color: #000000; text-decoration: underline; }
a:active  { color: #000000; text-decoration: underline; }
a:hover   { color: #000000; text-decoration: underline; }
body {
font-family: tahoma;
font-size: 9pt;
color: #000000;
margin: 0pt;
}
table, tr, td {
font-family: tahoma;
font-size: 9pt;
color: #000000;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div align='center'>
<br>
<table width='500' border='0' cellspacing='1' cellpadding='0' bgcolor='#000000'><tr><td>
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor='#FFFFFF'>
<tr>
<td colspan="3"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad001.gif" width="495" height="264"></td>
<td width="5" rowspan="10" bgcolor="#0054A6">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif" style=""><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event001.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif" style="line-height: 150%;"><strong>±¹³»ÃÖÀúÀÇ È£½ºÆÿä±Ý</strong> ¿ù9,900¿ø/³â99,000¿øÀ¸·Î ¼¼°èÃÖ°íÀÇ À¥»çÀÌÆ®ºô´õ ¡®ÀÌÁöºô´õ2.0¡¯ À» °øÂ¥·Î ÁØ´Ù.</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event1.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref001.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event002.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif" style="line-height: 150%;">¡®<strong>ÀÌÁöÇ÷¯½º</strong>¡¯ ¼ÂÆúñ¿ë 1¸¸¿ø(ºÎ°¡¼¼º°µµ)¸¸ ³»¸é Æò»ý °øÂ¥·Î ¾´´Ù. (È£½ºÆ÷á 9,900¿ø)</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event2.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref002.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event003.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif" style="line-height: 150%;">¡®<strong>ÀÌÁö¸ô</strong>¡¯ ¼ÂÆúñ¿ë 3¸¸¿ø(ºÎ°¡¼¼º°µµ)¸¸ ³»¸é Æò»ý °øÂ¥·Î ¾´´Ù. (È£½ºÆ÷á 9,900¿ø)</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event3.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref001.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event004.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif" style="line-height: 150%;">Áö¿ªÁ¤º¸È­(Áö¿ª¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ) »ç¾÷À» ¿øÇÏ´Â ¿ª·®ÀÖ´Â ºÐ²² 990,000¿ø¿¡ ¡®<strong>ÀÌÁöÆ÷Å»</strong>¡¯À» µå¸³´Ï´Ù. (È£½ºÆÃ·á º°µµÇùÀÇ)</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event4.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref002.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event005.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif" style="line-height: 150%;">¡®<strong>µü 10page</strong>¡¯¸¦ 198,000¿ø(ÀÌÁöÇ÷¯½º ¼ÒºñÀÚ°¡)¿¡ ¼¼ÀÌ¿ùµåÀÇ °í±ÞµðÀÚÀ̳ʰ¡ Á÷Á¢ Á¦ÀÛ Çص帳´Ï´Ù.</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg001.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event5.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref001.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="90" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_event006.gif" width="90" height="53"></td>
<td width="330" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif" style="line-height: 150%;">ÀÌÁö¸ô·Î ¸¸µç ¼îÇθô¿¡¼­ ¾ö¼±ÇÑ ¡®<strong>ÇÑ°¡À§ ¸íÇ°</strong>¡¯À» ÃÖÀú°¡¿¡ µå¸³´Ï´Ù.</td>
<td width="75" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg002.gif"><a href='http://www.sayworld.co.kr/popup/event_view/event6.htm' target='_blank'><img src="http://www.sayworld.net/images/ad_ehref003.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="http://www.sayworld.net/images/ad002.gif" width="495" height="48"></td>
</tr>
<tr>
<td height="48" colspan="3" background="http://www.sayworld.net/images/ad_ebg003.gif">
<div align='center'>
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='5'>
<tr><td>
<div align='right'>
ÀÎõ½Ã ³²±¸ ÁÖ¾È1µ¿ 204-2 ·Ôµ¥ÇÏÀÌÅÚºôµù Á־Ⱥ¥Ã³¼¾ÅÍ 214È£, (ÁÖ)¼¼ÀÌ¿ùµå(<a href="mailto:sang at sayworld.net;canpyo at sayworld.net;canho at sayworld.net">e-mail</a>)<br>
Tel . 032-247-4242, Website . <a href="http://www.sayworld.net" target="_blank">http://www.sayworld.net</a><br>
</div>
</td></tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="45" colspan="3">
<div align='center'>
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='5'>
<tr><td>
<font color='#666666'>±ÍÇÏÀÇ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò´Â À¥¼­ÇÎÁß¿¡ ¾Ë°Ô µÈ °ÍÀ̸ç, E-Mail ÁÖ¼Ò ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥Á¤º¸´Â °®°í ÀÖÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤ÅëºÎ ±Ç°í»çÇ׿¡ ÀÇ°Å, Á¦¸ñ¿¡ (±¤°í) ¶ó°í Ç¥±âÇÑ ¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù.<br>
¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸¸é [<a href='mailto:market at sayworld.net'> <font color='#666666'>¼ö½Å°ÅºÎ</font> </a>] ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä.</font><br><br>
<div align='center'>Copyright 1999-2002 Sayworld Co.,Ltd. All rights reserved.</div><br>
</td></tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</div>
</body>
</html>
More information about the gstreamer-devel mailing list