h264parse behavior with stream-format=byte-stream, alignment=nal input caps

Michał Wróbel michal.wrobel at flytronic.pl
Fri Dec 19 09:21:56 PST 2014


On 15.12.2014 13:35, Michał Wróbel wrote:
> It seems that h264parse doesn't use the "alignment=nal" information for speeding up the parsing - instead of pushing the NALs as soon as they arrive at the sink, it waits for the next NAL or rather the byte stream delimiter each NAL in stream-format=byte-stream starts with. (...) Is there any reason for such a behavior or is it a bug?
In the meantime I've found out that waiting for next NAL is need by the
algorithm in h264parse which merges NALs into AUs. Therefore, the
speed-up I wished for seems impossible without changing the algorithm.

Best regards,
Michał Wróbel

-- 
Michał Wróbel
Software developer

michal.wrobel at flytronic.pl
mobile phone: +48 501 386 897

Flytronic sp. z o.o.
UAV R&D Center
www.flytronic.pl
tel. +48 32 461 23 50
fax  +48 32 461 23 54
ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice
NIP:969 151 39 93, REGON:  240851769, KRS  0000298330, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

-- 
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata i nie może być ujawniona osobom trzecim. Jeśli nie jest Pan/i zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości bądź osobą przez niego upoważnioną do jej odbioru lub przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli wiadomość dotarła do Pan/i omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości z poczty bez otwierania załączników. Dziękujemy.

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and must not be disclosed to third parties. If you are not the addressee of this e-mail or has not been authorized by the addressee to receive or forward this message, we inform that its disclosure, distribution, copying or any other similar action is unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your mail box without opening attachments. Thank you.
-- 
More information about the gstreamer-devel mailing list