[Libreoffice-bugs] [Bug 42135] Appending a Library functionality in Macro Programming missing or misdocumented

bugzilla-daemon at freedesktop.org bugzilla-daemon at freedesktop.org
Sun Mar 25 19:07:25 CEST 2012


https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=42135

--- Comment #1 from Christopher Yeleighton <giecrilj at stegny.2a.pl> 2012-03-25 10:07:25 PDT ---
(In reply to comment #0)
> Created attachment 52658 [details]
> Help opened up to Appending a Library.
> 
> In LibreOffice Help for LibreOfficeBasic, select the Contents tab.
> Navigate to Macros and Programming->Organizing Libraries and
> Modules->Organizing a Library.
> Find the section entitled "Appending a Library".  This section describes
> functionality that either did not make it into the product or was taken out.
> 
> If the functionality was removed from LibreOffice, the section should be
> removed from Help.

I do not have such a section.  Here is the whole text of this page:

Biblioteki, moduły i okna dialogowe
Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania z bibliotek, modułów i okien
dialogowych w LibreOffice Basic.
LibreOffice Basic dostarcza narzędzi wspomagających zachowanie strukturalności
projektów. System umożliwia utworzenie różnorodnych "jednostek" pozwalających
na grupowanie poszczególnych procedur SUB i funkcji FUNCTION w projekcie Basic.
Biblioteki
Biblioteki służą do organizowania modułów i mogą zostać dołączone do dokumentu
lub szablonu. Przy zapisywaniu dokumentu lub szablonu zapisywane są
automatycznie także wszystkie moduły zawarte w bibliotece.
Biblioteka może zawierać maksymalnie 16 000 modułów.
Moduły
Moduł zawiera procedury SUB i funkcje FUNCTIONS wraz z deklaracjami zmiennych.
Długość programu, który może zostać zapisany w module, jest ograniczona do 64
KB. Jeśli wymagane jest więcej miejsca, istnieje możliwość podzielenia projektu
LibreOffice Basic na kilka modułów, a następnie zapisanie ich w jednej
bibliotece.
Moduły okien dialogowych
Moduły okien dialogowych zawierają definicje okien dialogowych, w tym
właściwości okien dialogowych, właściwości poszczególnych elementów okna
dialogowego i przypisane zdarzenia. Ponieważ jeden moduł okien dialogowych może
zawierać tylko jedno okno dialogowe, często moduły takie określa się jako "okna
dialogowe".

-- 
Configure bugmail: https://bugs.freedesktop.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug.


More information about the Libreoffice-bugs mailing list