[Libreoffice-commits] .: Branch 'libreoffice-3-5' - 3 commits - l10ntools/scripts nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk nlpsolver/src solenv/gbuild

Andras Timar timar at kemper.freedesktop.org
Tue Jan 3 10:53:01 PST 2012


 l10ntools/scripts/propmerge                 |  2 
 nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk              |  5 +
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ast.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ca.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_de.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_en_GB.properties    |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_es.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_et.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fa.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fi.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fr.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gd.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gl.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_hu.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_it.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ja.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ko.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nb.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nl.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_pt_BR.properties    |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ro.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ru.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sk.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sl.properties     |  24 ---------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_tr.properties     |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_CN.properties    |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_TW.properties    |  22 --------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ast.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ca.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_de.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_en_GB.properties |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_es.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_et.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fa.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fi.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fr.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gd.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gl.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_hu.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_is.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_it.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ja.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ko.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nb.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nl.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_pt_BR.properties |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ro.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ru.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sk.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sl.properties  |  31 ------------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_tr.properties  |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_CN.properties |  28 ----------
 nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_TW.properties |  28 ----------
 solenv/gbuild/Extension.mk                 |  18 ++++++
 54 files changed, 23 insertions(+), 1285 deletions(-)

New commits:
commit 54ad0a3a5e30e8206342201036a0466a3056ca4c
Author: Andras Timar <atimar at suse.com>
Date:  Tue Jan 3 19:15:23 2012 +0100

  localize nlpsolver .properties files within the build

diff --git a/nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk b/nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk
index 501eb6b..542892b 100644
--- a/nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk
+++ b/nlpsolver/Extension_nlpsolver.mk
@@ -33,10 +33,11 @@ $(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,components.rdb,$(SRCDIR)/nlpsolver
 $(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,nlpsolver.jar,$(OUTDIR)/bin/nlpsolver.jar))
 $(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,EvolutionarySolver.jar,$(OUTDIR)/bin/EvolutionarySolver.jar))
 
-$(eval $(foreach trans, $(wildcard $(SRCDIR)/nlpsolver/src/locale/*), \
+$(eval $(foreach trans, $(wildcard $(SRCDIR)/nlpsolver/src/locale/*en_US.default), \
 	$(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,locale/$(notdir $(trans)),$(trans)))))
+$(eval $(foreach trans, $(wildcard $(SRCDIR)/nlpsolver/src/locale/*en_US.properties), \
+	$(eval $(call gb_Extension_localize_properties,nlpsolver,locale/$(notdir $(trans)),$(trans)))))
 $(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Options.xhp, \
 	$(SRCDIR)/nlpsolver/help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Options.xhp))
 $(eval $(call gb_Extension_add_file,nlpsolver,help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Usage.xhp, \
 	$(SRCDIR)/nlpsolver/help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Usage.xhp))
-
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ast.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ast.properties
deleted file mode 100644
index e60e305..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ast.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Asumir variables non-negatives
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Tama\u00F1u del ensame
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Tama\u00F1u de biblioteca
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Ciclos de deprendimientu
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Albidrar llendes variables
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Intervalu de llendes variables (al albidrar)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Usar el comparador ACR (en llugar del BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Usar puntu d'aniciu al debalu
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Llende d'estancamientu
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tolerancia d'estancamientu
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Amosar est\u00E1u del resolvedor enant\u00E1u
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Tasa de conmutaci\u00F3n d'axente (Probabilid\u00E1 DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Factor d'escala (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Probabilid\u00E1 de cruciamientu (0_1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Constante cognitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Constante social
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Coeficiente de restricci\u00F3n
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Probabilid\u00E1 de mutaci\u00F3n (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ca.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ca.properties
deleted file mode 100644
index b9c0bd9..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ca.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Assumeix variables no negatives
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Mida de l'eixam
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Mida la biblioteca
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cicles d'aprenentatge
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimaci\u00F3 dels l\u00EDmits de la variable
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Llindar dels l\u00EDmits de la variable (en l'estimaci\u00F3)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Usa el comparador ACR (en comptes del BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Utilitza un punt d'inici aleatori
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=L\u00EDmit d'estagnaci\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Toler\u00E0ncia d'estagnaci\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Mostra l'estat millorat del solucionador
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Taxa d'intercanvi de l'agent (probabilitat de l'evoluci\u00F3 diferencial)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=ED: factor d'escala (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=ED: probabilitat d'encreuament (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=EP: constant cognitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=EP: constant social
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=EP: coeficient de constricci\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=EP: probabilitat de mutaci\u00F3 (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_de.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_de.properties
deleted file mode 100644
index 56108cd..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_de.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Nicht-negative Variablen voraussetzen
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Schwarmgr\u00F6\u00DFe
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Gr\u00F6\u00DFe der Bibliothek
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Lernzyklen
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Variablengrenzen raten
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Variablengrenzbereich (beim Raten)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=ACR Komparator (statt BCH) nutzen
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Zuf\u00E4lligen Startpunkt w\u00E4hlen
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Beendigungsgrenze
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Beendigungstoleranz
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Erweiterten Solver-Status anzeigen
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (DE Wahrscheinlichkeit)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Skalierungsfaktor (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Crossover-Wahrscheinlichkeit (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Kognitivit\u00E4tskonstante
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Sozialkonstante
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Konstriktionskoeffizient
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutationswahrscheinlichkeit (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_en_GB.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_en_GB.properties
deleted file mode 100644
index f5ff239..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_en_GB.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Assume Non-Negative Variables
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Size of Swarm
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Size of Library
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Learning Cycles
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Variable Bounds Guessing
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Variable Bounds Threshold (when guessing)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Use ACR Comparator (instead of BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Use Random starting point
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Stagnation Limit
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Stagnation Tolerance
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Show enhanced solver status
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (DE Probability)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Scaling Factor (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Crossover Probability (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Cognitive Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Social Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Constriction Coefficient
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutation Probability (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_es.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_es.properties
deleted file mode 100644
index b1c20a2..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_es.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Asumir variables no-negativas
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Tama\u00F1o del enjambre
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Tama\u00F1o de la biblioteca
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Ciclos de aprendizaje
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimaci\u00F3n de los l\u00EDmites de las variables
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Umbral de los l\u00EDmites de las variables (al estimar)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Usar el comparador ACR (en vez del BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Usar un punto inicial aleatorio
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Limite de estancamiento
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tolerancia de estancamiento
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Mostrar el estado extendido del solucionador
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Tasa de cambio del agente (probabilidad DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: factor de escala (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Probabilidad de cruce (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Constante cognitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Constante social
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Coeficiente de constricci\u00F3n
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Probabilidad de mutaci\u00F3n (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_et.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_et.properties
deleted file mode 100644
index 49a4bdf..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_et.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Mittenegatiivsete muutujate eeldamine
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=S\u00FClemi suurus
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Teegi suurus
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u00D5ppimists\u00FCklite arv
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Muutujapiiride oletamine
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Muutujapiiride l\u00E4vi (oletamisel)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=ACR komparaatori kasutamine (BCH asemel)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Juhusliku alguspunkti kasutamine
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Seisakuraja
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Seisakutolerants
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Lahendaja t\u00E4iendatud oleku kuvamine
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (DE t\u00F5en\u00E4osus)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: skaleerimistegur (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: ristumist\u00F5en\u00E4osus (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: kognitiivsuskonstant
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: sotsiaalkonstant
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: ahenemiskoefitsient
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: mutatsioonit\u00F5en\u00E4osus (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fa.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fa.properties
deleted file mode 100644
index b596522..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fa.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\u0641\u0631\u0636 \u06A9\u0631\u062F\u0646 \u0645\u062A\u063A\u06CC\u0631\u0647\u0627\u06CC \u0646\u0627\u0645\u0646\u0641\u06CC
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=\u0627\u0646\u062F\u0627\u0632\u0647 \u062F\u0633\u062A\u0647
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\u0627\u0646\u062F\u0627\u0632\u0647 \u06A9\u062A\u0627\u0628\u200C\u062E\u0627\u0646\u0647
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u0686\u0631\u062E\u0647\u200C\u0647\u0627\u06CC \u06CC\u0627\u062F\u200C\u06AF\u06CC\u0631\u06CC
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\u062D\u062F\u0633 \u0632\u062F\u0646 \u06A9\u0631\u0627\u0646\u200C\u0647\u0627\u06CC \u0645\u062A\u063A\u06CC\u0631
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=\u0622\u0633\u062A\u0627\u0646\u0647 \u06A9\u0631\u0627\u0646\u200C\u0647\u0627\u06CC \u0645\u062A\u063A\u06CC\u0631 (\u062F\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062D\u062F\u0633 \u0632\u062F\u0646)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=\u0627\u0633\u062A\u0641\u0627\u062F\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u06CC\u0633\u0647 \u06A9\u0646\u0646\u062F\u0647 ACR (\u0628\u0647\u200C\u062C\u0627\u06CC BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\u0627\u0633\u062A\u0641\u0627\u062F\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0622\u063A\u0627\u0632 \u062A\u0635\u0627\u062F\u0641\u06CC
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\u062D\u062F \u0627\u06CC\u0633\u062A\u0627\u06CC\u06CC
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\u062A\u062D\u0645\u0644 \u0627\u06CC\u0633\u062A\u0627\u06CC\u06CC
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\u0646\u0645\u0627\u06CC\u0634 \u0648\u0636\u0639\u06CC\u062A \u062D\u0644\u200C\u06A9\u0646\u0646\u062F\u0647 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062F\u200C\u06CC\u0627\u0641\u062A\u0647
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\u0646\u0631\u062E \u062A\u0639\u0648\u06CC\u0636 \u0639\u0627\u0645\u0644 (\u0627\u062D\u062A\u0645\u0627\u0644 DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u0636\u0631\u06CC\u0628 \u0645\u0642\u06CC\u0627\u0633 (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \u0627\u062D\u062A\u0645\u0627\u0644 \u062A\u0642\u0627\u0637\u0639 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \u062B\u0627\u0628\u062A \u0634\u0646\u0627\u062E\u062A
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \u062B\u0627\u0628\u062A \u0627\u062C\u062A\u0645\u0627\u0639\u06CC
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u0636\u0631\u06CC\u0628 \u0627\u0646\u0642\u0628\u0627\u0636
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \u0627\u062D\u062A\u0645\u0627\u0644 \u062F\u06AF\u0631\u06AF\u0648\u0646\u06CC (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fi.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fi.properties
deleted file mode 100644
index 0bc8cbd..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fi.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Oleta muuttujat ei-negatiivisiksi
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Parven koko
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Kirjaston koko
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Oppimissyklit
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Arvaa muuttujien rajat
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Muuttujarajojen kynnysarvo (arvaamalla)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=K\u00E4yt\u00E4 ACR-vertailijaa (BCH:n sijaan)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=K\u00E4yt\u00E4 satunnaista aloituspistett\u00E4
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Pys\u00E4htymisraja
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Pys\u00E4htymisen sieto
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=N\u00E4yt\u00E4 ratkaisimen tila laajasti
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agentin vaihtoaste (DE-todenn\u00E4k\u00F6isyys)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Skaalaustekij\u00E4 (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Sekoitustodenn\u00E4k\u00F6isyys (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Kognitiivinen vakio
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Sosiaalinen vakio
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Supistumispaino
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutaatiotodenn\u00E4k\u00F6isyys (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fr.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fr.properties
deleted file mode 100644
index bf26078..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_fr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Supposer des variables non n\u00E9gatives
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Taille de la colonie
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Taille de la biblioth\u00E8que
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cycles d'apprentissage
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimation des limites de la variable
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Seuil des limites de la variable (lors de l'estimation)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Utiliser le comparateur ACR (au lieu de BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Utiliser un point de d\u00E9part al\u00E9atoire
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Limite de stagnation
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tol\u00E9rance de stagnation
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Afficher les statuts \u00E9tendus du solveur
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Taux de changement de l'agent (probabilit\u00E9 DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE : facteur d'\u00E9chelle (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: probabilit\u00E9 de croisement (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS : constante cognitive
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS : constante sociale
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS : coefficient de r\u00E9duction
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS : probabilit\u00E9 de mutation (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gd.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gd.properties
deleted file mode 100644
index 83fa728..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gd.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Cuir mar fhiacham caochladairean neo-\u00E0icheil
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Meud an sgaotha
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Meud na leabhar-lainn
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cuairtean ionnsachaidh
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Tomhas air cr\u00ECochan nan caochladairean
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Stairsneach cr\u00ECochan nan caochladairean (nuair a nithear tomhas)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Cleachd coimeasaiche ACR (an \u00E0ite BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Cleachd puing t\u00F2iseachaidh air thuaiream
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Cr\u00ECoch na neo-ghluasadachd
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Fulangas na neo-ghluasadachd
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Seall staid mheudaichte an fhuasglair
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Reat suidseadh \u00E0idseint (Coltachd DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Factar sg\u00E8ilidh (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Coltachd Crossover (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Cunbhalachan cognatach
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Cunbhalachan s\u00F2isealta
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Co-\u00E8ifeachd cuingealachaidh
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Coltachd m\u00F9thaidh (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gl.properties
deleted file mode 100644
index a6d386a..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_gl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Asumir vari\u00E1beis como non negativas
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Tama\u00F1o da colonia
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Tama\u00F1o da biblioteca
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Ciclos de aprendizaxe
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimaci\u00F3n dos l\u00EDmites das vari\u00E1beis
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Limiar dos l\u00EDmites das vari\u00E1beis (ao estimar)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Utilizar o comparador ACR (no canto do BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Utilizar punto de inicio aleatorio
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=L\u00EDmite de estancamento
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tolerancia de estancamento
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Amosar o status estendido do solver
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Taxa de alternancia do axente (probabilidade DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Factor de escala (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Probabilidade de cruzamento (0 - 1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Constante cognitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Constante social
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Coeficiente de constrici\u00F3n
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Probabilidade de mutaci\u00F3n (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_hu.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_hu.properties
deleted file mode 100644
index 06e38d2..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_hu.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Nem negat\u00EDv v\u00E1ltoz\u00F3k felt\u00E9telez\u00E9se
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Popul\u00E1ci\u00F3 m\u00E9rete
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=K\u00F6nyvt\u00E1r m\u00E9rete
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Tanul\u00E1si ciklusok
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=V\u00E1ltoz\u00F3 korl\u00E1tainak kital\u00E1l\u00E1sa
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=V\u00E1ltoz\u00F3 korl\u00E1tj\u00E1nak k\u00FCsz\u00F6be (kital\u00E1l\u00E1sn\u00E1l)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=ACR kompar\u00E1tor haszn\u00E1lata (BCH helyett)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=V\u00E9letlen kezd\u0151pont haszn\u00E1lata
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Stagn\u00E1l\u00E1si korl\u00E1t
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Stagn\u00E1l\u00E1si t\u0171r\u00E9shat\u00E1r
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=A Megold\u00F3 r\u00E9szletes \u00E1llapota
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Egyed v\u00E1lt\u00E1si r\u00E1t\u00E1ja (DE val\u00F3sz\u00EDn\u0171s\u00E9g)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Sk\u00E1lafaktor (0\u20131,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Keresztez\u0151d\u00E9s val\u00F3sz\u00EDn\u0171s\u00E9ge (0\u20131)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Kognit\u00EDv \u00E1lland\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: K\u00F6z\u00F6ss\u00E9gi \u00E1lland\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u00D6sszeh\u00FAz\u00F3d\u00E1si egy\u00FCtthat\u00F3
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mut\u00E1ci\u00F3 val\u00F3sz\u00EDn\u0171s\u00E9ge (0\u20130,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_it.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_it.properties
deleted file mode 100644
index be424e8..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_it.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Presumi variabili non-negative
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Dimensione dello sciame
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Dimensione della libreria
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cicli di apprendimento
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Calcolo approssimato limiti variabili
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Soglia limiti variabili (durante il calcolo approssimato)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Usa comparatore ACR (anzich\u00E9 BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Usa punto di avvio casuale
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Limite di stagnazione
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tolleranza di stagnazione
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Mostra stato del risolutore avanzato
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (probabilit\u00E0 DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Fattore di scala (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Probabilit\u00E0 di attraversamento (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Costante cognitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Costante sociale
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Coefficiente di costrizione
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Probabilit\u00E0 di mutazione (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ja.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ja.properties
deleted file mode 100644
index e1dec89..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ja.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\u975E\u8CA0\u306E\u5909\u6570\u3092\u4EEE\u5B9A\u3059\u308B
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=\u96C6\u56E3\u306E\u30B5\u30A4\u30BA
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\u30E9\u30A4\u30D6\u30E9\u30EA\u306E\u30B5\u30A4\u30BA
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u5B66\u7FD2\u5468\u671F
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\u5909\u6570\u7BC4\u56F2\u306E\u63A8\u6E2C
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=(\u63A8\u6E2C\u3059\u308B\u969B\u306E)\u5909\u6570\u7BC4\u56F2\u306E\u3057\u304D\u3044\u5024
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=(BCH \u306E\u4EE3\u308F\u308A\u306B) ACR \u6BD4\u8F03\u5B50\u3092\u4F7F\u3046
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\u30E9\u30F3\u30C0\u30E0\u306A\u958B\u59CB\u70B9\u3092\u4F7F\u3046
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\u3088\u3069\u307F\u9650\u754C
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\u3088\u3069\u307F\u8A31\u5BB9\u8AA4\u5DEE
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\u88DC\u6B63\u3055\u308C\u305F\u30BD\u30EB\u30D0\u30FC\u306E\u72B6\u614B\u3092\u8868\u793A
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\u30A8\u30FC\u30B8\u30A7\u30F3\u30C8\u30B9\u30A4\u30C3\u30C1\u30EC\u30FC\u30C8(DE \u78BA\u7387)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u30B9\u30B1\u30FC\u30EB\u4FC2\u6570 (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \u4EA4\u5DEE\u78BA\u7387 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \u8A8D\u8B58\u5B9A\u6570
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \u793E\u4F1A\u5B9A\u6570
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u5727\u7E2E\u4FC2\u6570
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \u7A81\u7136\u5909\u7570\u78BA\u7387 (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ko.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ko.properties
deleted file mode 100644
index 9caa039..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ko.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\uC74C\uC218\uAC00 \uC544\uB2CC \uBCC0\uC218\uB97C \uAC00\uC815
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=\uBB34\uB9AC \uD06C\uAE30
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\uB77C\uC774\uBE0C\uB7EC\uB9AC \uD06C\uAE30
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\uD559\uC2B5 \uC8FC\uAE30
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\uBCC0\uC218 \uBC94\uC704 \uCD94\uCE21
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=\uBCC0\uC218 \uBC94\uC704 \uC784\uACC4\uAC12 (\uCD94\uCE21\uC2DC)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=(BCH \uB300\uC2E0) ACR \uBE44\uAD50\uC790 \uC0AC\uC6A9
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\uC784\uC758\uC758 \uC2DC\uC791\uC810 \uC0AC\uC6A9
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\uC815\uCCB4 \uD55C\uACC4
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\uC2A4\uD0DC\uADF8\uB124\uC774\uC158 \uACF5\uCC28
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\uD5A5\uC0C1\uB41C \uD574\uCC3E\uAE30 \uC0C1\uD0DC \uD45C\uC2DC
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\uC5D0\uC774\uC804\uD2B8 \uC804\uD658\uB960 (DE \uD655\uB960)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \uBE44\uB840 \uC778\uC790 (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \uAD50\uCC28 \uD655\uB960 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \uC778\uC9C0 \uC0C1\uC218
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \uC0AC\uD68C \uC0C1\uC218
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \uC555\uCD95 \uACC4\uC218
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \uBCC0\uC774 \uD655\uB960 (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nb.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nb.properties
deleted file mode 100644
index 477fea9..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nb.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Anta positive variabler
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Size of Swarm
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Bibliotekst\u00F8rrelse
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Learning Cycles
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Variable Bounds Guessing
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Variable Bounds Threshold (when guessing)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Use ACR Comparator (instead of BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Bruk tilfeldig startpunkt
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Stagnasjongrense
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Stagnasjongrense
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Vis forbedret l\u00F8serstatus
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (DE Probability)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Scaling Factor (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Crossover Probability (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Cognitive Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Social Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Constriction Coefficient
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutation Probability (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nl.properties
deleted file mode 100644
index 8288734..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_nl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Niet negatieve variabelen aannemen
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Grootte van Swarm
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Grootte van de bibliotheek
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Leercurve
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Variabele grenzen raden
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Begrenzing van variabelen (bij raden)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=ACR-vergelijking gebruiken (in plaats van BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Willekeurig beginpunt gebruiken
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Stagnatielimiet
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Stagnatietolerantie
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Verbeterde oplosserstatus tonen
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Schakelsnelheid van agent (DE-waarschijnlijkheid)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Schaalfactor (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Overspraakwaarschijnlijkheid (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Cognitieve constante
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Sociale constante
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Beperkingsco\u00EBfficient
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutatiewaarschijnlijkheid (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_pt_BR.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_pt_BR.properties
deleted file mode 100644
index 4ed7ac9..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_pt_BR.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Assumir vari\u00E1veis como n\u00E3o negativas
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Tamanho da col\u00F4nia
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Tamanho da biblioteca
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Ciclos de aprendizagem
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimativa dos limites da vari\u00E1vel
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Piso dos limites da vari\u00E1vel (ao estimar)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Utilizar comparador ACS (no lugar de BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Utilizar ponto inicial aleat\u00F3rio
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Limite de estagna\u00E7\u00E3o
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Toler\u00E2ncia de estagna\u00E7\u00E3o
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Mostrar estado aprimorado do solver
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Taxa de altern\u00E2ncia do agente (Probabilidade DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Fator de escala (0 - 1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Probabilidade de crossover (0 - 1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Constante congnitiva
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PF: Constante social
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: Coeficiente de constri\u00E7\u00E3o
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Probabilidade de muta\u00E7\u00E3o (0 - 0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ro.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ro.properties
deleted file mode 100644
index 32bfe68..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ro.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Presupune variabile non negative
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=M\u0103rimea coloniei
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=M\u0103rimea bibliotecii
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cicli de \u00EEnv\u0103\u021Bare
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Estimarea limitelor variabilei
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Pragul limitelor variabilei (la estimare)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Utilizeaz\u0103 comparatorul ACR (\u00EEn locul lui BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Utilizeaz\u0103 un punct de pornire aleator
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Limit\u0103 de stagnare
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Toleran\u021B\u0103 de stagnare
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Afi\u0219eaz\u0103 starea extins\u0103 a rezolvatorului
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Rata de schimbare a agentului (probabilitate DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: factor de scalare (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: probabilitate de jonc\u021Biune (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: constant\u0103 cognitiv\u0103
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: constant\u0103 social\u0103
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: coeficient de constric\u021Bie
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: probabilitate de mutare (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ru.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ru.properties
deleted file mode 100644
index c240fed..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_ru.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\u041F\u0440\u0438\u043D\u044F\u0442\u044C \u043F\u0435\u0440\u0435\u043C\u0435\u043D\u043D\u044B\u0435 \u043A\u0430\u043A \u043D\u0435\u043E\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u044B\u0435
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=\u0420\u0430\u0437\u043C\u0435\u0440 \u0440\u043E\u044F
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\u0420\u0430\u0437\u043C\u0435\u0440 \u0431\u0438\u0431\u043B\u0438\u043E\u0442\u0435\u043A\u0438
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u041A\u043E\u043B\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E \u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\u041E\u0446\u0435\u043D\u043A\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043D\u0438\u0446 \u043F\u0435\u0440\u0435\u043C\u0435\u043D\u043D\u044B\u0445
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=\u041F\u043E\u0440\u043E\u0433 \u0433\u0440\u0430\u043D\u0438\u0446 \u043F\u0435\u0440\u0435\u043C\u0435\u043D\u043D\u044B\u0445 (\u043F\u0440\u0438 \u043E\u0446\u0435\u043D\u043A\u0435)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=\u0418\u0441\u043F\u043E\u043B\u044C\u0437\u043E\u0432\u0430\u0442\u044C \u0441\u0440\u0430\u0432\u043D\u0435\u043D\u0438\u0435 ACR (\u0432\u043C\u0435\u0441\u0442\u043E BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\u0418\u0441\u043F\u043E\u043B\u044C\u0437\u043E\u0432\u0430\u0442\u044C \u0441\u043B\u0443\u0447\u0430\u0439\u043D\u0443\u044E \u043E\u0442\u043F\u0440\u0430\u0432\u043D\u0443\u044E \u0442\u043E\u0447\u043A\u0443
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\u041F\u0440\u0435\u0434\u0435\u043B \u0441\u0445\u043E\u0434\u0438\u043C\u043E\u0441\u0442\u0438
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\u0414\u043E\u043F\u0443\u0441\u043A \u0441\u0445\u043E\u0434\u0438\u043C\u043E\u0441\u0442\u0438
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\u041F\u043E\u043A\u0430\u0437\u044B\u0432\u0430\u0442\u044C \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043D\u043D\u043E\u0435 \u0441\u043E\u0441\u0442\u043E\u044F\u043D\u0438\u0435
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\u0423\u0440\u043E\u0432\u0435\u043D\u044C \u043F\u0435\u0440\u0435\u043A\u043B\u044E\u0447\u0435\u043D\u0438\u044F \u0430\u0433\u0435\u043D\u0442\u0430 (DE \u0432\u0435\u0440\u043E\u044F\u0442\u043D\u043E\u0441\u0442\u044C)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u041A\u043E\u044D\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043D\u0442 \u043C\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0438\u0440\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u044F (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \u0412\u0435\u0440\u043E\u044F\u0442\u043D\u043E\u0441\u0442\u044C \u043F\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u0447\u0435\u043D\u0438\u044F (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \u041A\u043E\u043D\u0433\u0438\u0442\u0438\u0432\u043D\u0430\u044F \u043A\u043E\u043D\u0441\u0442\u0430\u043D\u0442\u0430
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \u0421\u043E\u0446\u0438\u0430\u043B\u044C\u043D\u0430\u044F \u043A\u043E\u043D\u0441\u0442\u0430\u043D\u0442\u0430
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u041A\u043E\u044D\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043D\u0442 \u0441\u0436\u0430\u0442\u0438\u044F
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \u0412\u0435\u0440\u043E\u044F\u0442\u043D\u043E\u0441\u0442\u044C \u043C\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sk.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sk.properties
deleted file mode 100644
index 11c987b..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sk.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Predpoklada\u0165 nez\u00E1porn\u00E9 premenn\u00E9
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Ve\u013Ekos\u0165 roja
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Ve\u013Ekos\u0165 kni\u017Enice
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=Cykly u\u010Denia
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Odhadn\u00FA\u0165 ohrani\u010Denie premenn\u00FDch
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Prahov\u00E1 hodnota ohrani\u010Denia premenn\u00FDch (pri odhade)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Pou\u017Ei\u0165 kompar\u00E1tor ACR (namiesto BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Pou\u017Ei\u0165 n\u00E1hodn\u00FD \u0161tartovac\u00ED bod
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Hranica stagn\u00E1cie
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Tolerancia stagn\u00E1cie
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Uk\u00E1za\u0165 roz\u0161\u00EDren\u00FD status rie\u0161i\u010Da
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Agent Switch Rate (DE Probability)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: Scaling Factor (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: Crossover Probability (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Cognitive Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Social Constant
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: koeficient stla\u010Denia
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: Mutation Probability (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sl.properties
deleted file mode 100644
index 8ef157c..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_sl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Domnevaj nenegativne spremenljivke
-
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Velikost roja
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=Velikost knji\u017Enice
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=U\u010Dni cikli
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=Uganjevanje meja spremenljivk
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=Prag meja spremenljivk (pri uganjevanju)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=Uporabi primerjalnik ACR (namesto BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Uporabi naklju\u010Dno za\u010Detno to\u010Dko
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Meja stagnacije
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Toleranca stagnacije
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Poka\u017Ei podrobnej\u0161e stanje Re\u0161evalca
-
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Hitrost preklopa agenta (verjetnost DE)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: faktor spremembe merila (0-1,2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: verjetnost prehajanja (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: kognitivna konstanta
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: socialna konstanta
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: koeficient kr\u010Denja
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: verjetnost mutacije (0-0,005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_tr.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_tr.properties
deleted file mode 100644
index 87d2929..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_tr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=Negatif olmayan De\u011Fi\u015Fkenleri Varsay
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Y\u0131\u011F\u0131n\u0131n Boyutu
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=K\u00FCt\u00FCphanenin Boyutu
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u00D6\u011Frenme Evreleri
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=De\u011Fi\u015Fken \u00D6l\u00E7\u00FCs\u00FC Tahmini
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=De\u011Fi\u015Fken \u00D6l\u00E7\u00FCs\u00FC S\u0131n\u0131r\u0131 (tahmin ediyorken)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=ACR Kar\u015F\u0131la\u015Ft\u0131r\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 kullan (BCH'nin yerine)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=Rasgele ba\u015Flama noktas\u0131 kullan
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=Durgunluk S\u0131n\u0131r\u0131
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=Durgunluk Tolerans\u0131
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=Geli\u015Ftirilmi\u015F \u00E7\u00F6z\u00FCc\u00FC durumunu g\u00F6ster
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=Arac\u0131 Ge\u00E7i\u015F Oran\u0131 (DE Olas\u0131l\u0131\u011F\u0131)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u00D6l\u00E7\u00FCleme Fakt\u00F6r\u00FC (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: A\u015Fma Olas\u0131l\u0131\u011F\u0131 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: Bili\u015Fsel Sabit
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: Sosyal Sabit
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u0130n\u015Fa Fakt\u00F6r\u00FC
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: T\u00FCrde\u011Fi\u015Fim Olas\u0131l\u0131\u011F\u0131 (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_CN.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_CN.properties
deleted file mode 100644
index c2eb6f1..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_CN.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\u5047\u5B9A\u975E\u8D1F\u53D8\u91CF
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=Swam \u5C3A\u5BF8
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\u5E93\u5C3A\u5BF8
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u5B66\u4E60\u5468\u671F
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\u53D8\u91CF\u8FB9\u754C\u63A8\u6D4B
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=\u53D8\u91CF\u8FB9\u754C\u4E34\u754C (\u63A8\u6D4B\u65F6)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=\u4F7F\u7528 ACR \u6BD4\u8F83\u5668 (\u66FF\u4EE3 BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\u4F7F\u7528\u968F\u673A\u8D77\u59CB\u70B9
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\u505C\u6EDE\u9650\u5236
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\u505C\u6EDE\u5BB9\u9650
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\u663E\u793A\u589E\u5F3A\u6C42\u89E3\u5668\u72B6\u6001
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\u4EE3\u7406\u5207\u6362\u901F\u7387 (DE \u7387)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u6BD4\u4F8B\u7CFB\u6570 (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \u4EA4\u914D\u7387 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \u8BA4\u77E5\u5E38\u91CF
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \u793E\u4F1A\u5E38\u91CF
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u6536\u7F29\u7CFB\u6570
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \u7A81\u53D8\u7387 (0-0.005)
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_TW.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_TW.properties
deleted file mode 100644
index 6001cca..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverCommon_zh_TW.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#BaseNLPSolver
-NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative=\u5047\u8A2D\u975E\u8CA0\u503C\u8B8A\u6578
-#BaseEvolutionarySolver
-NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize=\u7FA4\u5927\u5C0F
-NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize=\u7A0B\u5F0F\u5EAB\u5927\u5C0F
-NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles=\u5B78\u7FD2\u9031\u671F
-NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange=\u8B8A\u6578\u7BC4\u570D\u731C\u6E2C
-NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold=\u8B8A\u6578\u7BC4\u570D\u95BE\u503C (\u731C\u6E2C\u6642)
-NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator=\u4F7F\u7528 ACR \u6BD4\u8F03\u5B50 (\u66FF\u4EE3BCH)
-NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint=\u4F7F\u7528\u96A8\u6A5F\u8D77\u9EDE
-NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit=\u505C\u6EEF\u9650\u5236
-NLPSolverCommon.Properties.Tolerance=\u505C\u6EEF\u5BB9\u9650
-NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus=\u986F\u793A\u589E\u5F37\u89E3\u6C7A\u7A0B\u5F0F\u72C0\u614B
-#DEPS
-NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate=\u4EE3\u7406\u5207\u63DB\u901F\u7387 (DE \u6982\u7387)
-NLPSolverCommon.Properties.DEFactor=DE: \u6BD4\u4F8B\u7E2E\u653E\u4FC2\u6578 (0-1.2)
-NLPSolverCommon.Properties.DECR=DE: \u4EA4\u914D\u7387 (0-1)
-NLPSolverCommon.Properties.PSC1=PS: \u8A8D\u77E5\u5E38\u6578
-NLPSolverCommon.Properties.PSC2=PS: \u793E\u6703\u5E38\u6578
-NLPSolverCommon.Properties.PSWeight=PS: \u6536\u7E2E\u4FC2\u6578
-NLPSolverCommon.Properties.PSCL=PS: \u7A81\u8B8A\u6982\u7387
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ast.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ast.properties
deleted file mode 100644
index 7134369..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ast.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Est\u00E1u del resolvedor
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Soluci\u00F3n actual:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteraci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Estancamientu:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Tiempu d'execuci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Aparar
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Aceutar
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Siguir
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=S'alcanzaron les repeticiones m\u00E1ximes.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Procesu par\u00E1u por estancamientu.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Procesu par\u00E1u por aciu d'interrupci\u00F3n del usuariu.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Procesu par\u00E1u na iteraci\u00F3n %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milisegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Segundu
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Segundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minutu
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Hores
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=D\u00EDa
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=D\u00EDes
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ca.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ca.properties
deleted file mode 100644
index 11f653c..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ca.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Estat del solucionador
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Soluci\u00F3 actual:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteraci\u00F3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Estagnaci\u00F3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Temps d'execuci\u00F3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Para
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=D'acord
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continua
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=S'ha assolit el nombre m\u00E0xim d'iteracions.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=El proc\u00E9s ha finalitzat a causa de l'estagnaci\u00F3.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=El proc\u00E9s ha finalitzat a causa d'una interrupci\u00F3 de l'usuari.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=El proc\u00E9s ha finalitzat a la iteraci\u00F3 %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosegons
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsegons
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Mil\u00B7lisegons
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Segon
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Segons
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minut
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minuts
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Hores
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Dia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Dies
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_de.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_de.properties
deleted file mode 100644
index ed263cd..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_de.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Solverstatus
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Aktuelle L\u00F6sung:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Wiederholungen:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnation:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Laufzeit:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Unterbechen
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Fortsetzen
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Maximale Anzahl Iterationen erreicht.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Prozess durch Stagnation beendet.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Prozess durch Benutzer unterbrochen.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Prozess bei Iteration %d von %d angehalten.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosekunden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Mikrosekunden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Millisekunden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Sekunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Sekunden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minute
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minuten
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Stunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Stunden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Tag
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Tage
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_en_GB.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_en_GB.properties
deleted file mode 100644
index 45edc4e..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_en_GB.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Solver Status
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Current Solution:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteration:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnation:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Run-time:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Stop
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continue
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Maximum iterations reached.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Process stopped due to stagnation.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Process stopped due to user interruption.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Process stopped at iteration %d of %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanoseconds
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microseconds
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milliseconds
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Second
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Seconds
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minute
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hour
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Hours
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Day
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Days
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_es.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_es.properties
deleted file mode 100644
index 321af52..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_es.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Estado del solucionador
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Soluci\u00F3n actual:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteraci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Estancamiento:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Tiempo de ejecuci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Detener
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Aceptar
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continuar
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Se alcanz\u00F3 la cantidad m\u00E1xima de iteraciones.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=El proceso se detuvo debido al estancamiento.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=El proceso se detuvo debido a la interrupci\u00F3n del usuario.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=El proceso se detuvo en la iteraci\u00F3n %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milisegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Segundo
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Segundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minuto
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Horas
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=D\u00EDa
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=D\u00EDas
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_et.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_et.properties
deleted file mode 100644
index ffc1e7a..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_et.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Lahendaja olek
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Praegune lahendus:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteratsioon:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Seisak:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=T\u00F6\u00F6 kestus:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Peata
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Sobib
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=J\u00E4tka
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Saavutati iteratsioonide maksimaalne arv.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Protsess peatati seisaku t\u00F5ttu.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Kasutaja katkestas protsessi.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Protsess peatati %d. iteratsioonil %d-st.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=nanosekundit
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=mikrosekundit
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=millisekundit
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=sekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=sekundit
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=minut
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=minutit
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=tund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=tundi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=p\u00E4ev
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=p\u00E4eva
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fa.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fa.properties
deleted file mode 100644
index c59745f..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fa.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u0648\u0636\u0639\u06CC\u062A \u062D\u0644\u200C\u06A9\u0646\u0646\u062F\u0647
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\u0631\u0627\u0647 \u062D\u0644 \u06A9\u0646\u0648\u0646\u06CC:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u062A\u06A9\u0631\u0627\u0631:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\u0631\u06A9\u0648\u062F:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062C\u0631\u0627:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\u062A\u0648\u0642\u0641
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=\u062A\u0623\u06CC\u06CC\u062F
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\u0627\u062F\u0627\u0645\u0647
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\u062D\u062F\u0627\u06A9\u062B\u0631 \u062A\u06A9\u0631\u0627\u0631\u0647\u0627 \u062D\u0627\u0635\u0644 \u0634\u062F\u0647 \u0627\u0633\u062A.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\u067E\u0631\u062F\u0627\u0632\u0634 \u0628\u0647\u200C\u0639\u0644\u062A \u0631\u06A9\u0648\u062F \u0645\u062A\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062F.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\u067E\u0631\u062F\u0627\u0632\u0634 \u0628\u0647\u200C\u0639\u0644\u062A \u0642\u0637\u0639 \u062A\u0648\u0633\u0637 \u06A9\u0627\u0631\u0628\u0631 \u0645\u062A\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062F.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u067E\u0631\u062F\u0627\u0632\u0634 \u062F\u0631 \u062A\u06A9\u0631\u0627\u0631 %d \u0627\u0632 %d \u0645\u062A\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062F.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\u0646\u0627\u0646\u0648\u062B\u0627\u0646\u06CC\u0647
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\u0645\u06CC\u06A9\u0631\u0648\u062B\u0627\u0646\u06CC\u0647
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\u0645\u06CC\u0644\u06CC\u200C\u200E\u062B\u0627\u0646\u06CC\u0647
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\u062B\u0627\u0646\u06CC\u0647
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\u062B\u0627\u0646\u06CC\u0647\u200C\u0647\u0627
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\u062F\u0642\u06CC\u0642\u0647
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\u062F\u0642\u0627\u06CC\u0642
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u0633\u0627\u0639\u062A
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u0633\u0627\u0639\u062A\u200C\u0647\u0627
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\u0631\u0648\u0632
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\u0631\u0648\u0632\u200C\u0647\u0627
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fi.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fi.properties
deleted file mode 100644
index 90945e3..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fi.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Ratkaisimen tila
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Nykyinen ratkaisu:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteraatio:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Pys\u00E4htyneisyys:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Ajoaika:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Pys\u00E4yt\u00E4
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Jatka
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Maksimim\u00E4\u00E4r\u00E4 iteraatioita tehty.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Pys\u00E4htyneisyys pys\u00E4ytti prosessin.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=K\u00E4ytt\u00E4j\u00E4n keskeytys pys\u00E4ytti prosessin.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Prosessi pys\u00E4htynyt iteraatiossa %d/%d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=nanosekuntia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=mikrosekuntia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=millisekuntia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=sekunti
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=sekuntia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=minuutti
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=minuuttia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=tunti
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=tuntia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=p\u00E4iv\u00E4
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=p\u00E4iv\u00E4\u00E4
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fr.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fr.properties
deleted file mode 100644
index bdd7028..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_fr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u00C9tat du solveur
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Solution actuelle :
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=It\u00E9ration :
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnation :
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Dur\u00E9e d'ex\u00E9cution :
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Arr\u00EAter
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continuer
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Maximum d'it\u00E9rations atteint.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Processus arr\u00EAt\u00E9 en raison de la stagnation.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Processus arr\u00EAt\u00E9 en raison de l'interruption par l'utilisateur.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Processus arr\u00EAt\u00E9 \u00E0 l'it\u00E9ration %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosecondes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsecondes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Millisecondes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Seconde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Secondes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minute
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutes
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Heure
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Heures
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Jour
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Jours
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gd.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gd.properties
deleted file mode 100644
index 4bbe57a..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gd.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Staid an fhuasglair
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Am fuasgladh l\u00E0ithreach:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Ath-nochdaidhean:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Neo-ghluasadachd:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u00D9ine ruith:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Cuir stad air
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Ceart ma-th\u00E0
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Lean air adhart
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=R\u00E0inig thu na tha ceadaichte de ath-nochdaidhean.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Stad am pr\u00F2iseas air sg\u00E0th neo-ghluasadachd.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Stad an cleachdaiche am pr\u00F2iseas.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Stad am pr\u00F2iseas aig ath-nochdadh %d \u00E0 %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nano-dhiogan
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Micreo-dhiogan
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Mille-dhiogan
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Diog
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Diogan
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Mionaid
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Mionaidean
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Uair a th\u00ECde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Uairean a th\u00ECde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Latha
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=L\u00E0ithean
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gl.properties
deleted file mode 100644
index aad6987..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_gl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Status do solver
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Soluci\u00F3n actual:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteraci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Estancamento:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Tempo de execuci\u00F3n:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Alto
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Aceptar
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continuar
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Acadouse o n\u00FAmero m\u00E1ximo de iteraci\u00F3ns.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=O proceso det\u00EDvose debido a estancamento
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=O proceso det\u00EDvose debido \u00E1 interrupci\u00F3n do usuario.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=O proceso det\u00EDvose na iteraci\u00F3n %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milisegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Segundo
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Segundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minuto
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Horas
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=D\u00EDa
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=D\u00EDas
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_hu.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_hu.properties
deleted file mode 100644
index b2584b0..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_hu.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=A Megold\u00F3 \u00E1llapota
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Jelenlegi megold\u00E1s:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iter\u00E1ci\u00F3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagn\u00E1l\u00E1s:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Fut\u00E1sid\u0151:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Le\u00E1ll\u00EDt\u00E1s
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Folytat\u00E1s
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=El\u00E9rte a max. iter\u00E1ci\u00F3s l\u00E9p\u00E9st.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=A folyamat le\u00E1llt, mert stagn\u00E1l.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=A folyamat le\u00E1llt, mert a felhaszn\u00E1l\u00F3 megszak\u00EDtotta.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=A folyamat le\u00E1llt a(z) %d. / %d iter\u00E1ci\u00F3n\u00E1l.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=nanoszekundum
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=mikroszekundum
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=ezredm\u00E1sodperc
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=m\u00E1sodperc
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=m\u00E1sodperc
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=perc
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=perc
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u00F3ra
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u00F3ra
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=nap
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=nap
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_is.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_is.properties
deleted file mode 100644
index f037c9a..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_is.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Solver Status
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Current Solution:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u00CDtrun:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnation:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Runtime:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=St\u00F6\u00F0va
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=\u00CD lagi
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Halda \u00E1fram
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Mesta fj\u00F6lda \u00EDtrana er n\u00E1\u00F0.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Process stopped due to stagnation.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Process stopped due to user interruption.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Process stopped at iteration %d of %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nan\u00F3sek\u00FAndur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=M\u00EDkr\u00F3sek\u00FAndur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Mill\u00EDsek\u00FAndur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Sek\u00FAnda
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Sek\u00FAndur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=M\u00EDn\u00FAta
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=M\u00EDn\u00FAtur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Klukkustund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Klukkustundir
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Dagur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Dagur
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_it.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_it.properties
deleted file mode 100644
index fe147ab..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_it.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Stato del risolutore
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Soluzione attuale:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iterazione:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnazione:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Tempo di esecuzione:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Interrompi
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continua
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Numero massimo di iterazioni raggiunto.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Processo interrotto per stagnazione.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Processo interrotto dall'utente.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Processo interrotto all'iterazione %d di %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosecondi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsecondi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Millisecondi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Secondo
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Secondi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minuto
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minuti
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Ora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Ore
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Giorno
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Giorni
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ja.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ja.properties
deleted file mode 100644
index 2210dd3..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ja.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u30BD\u30EB\u30D0\u30FC\u306E\u72B6\u614B
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\u73FE\u5728\u306E\u89E3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u53CD\u5FA9:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\u3088\u3069\u307F:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u5B9F\u884C\u6642\u9593:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\u505C\u6B62
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\u7D9A\u884C
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\u53CD\u5FA9\u306E\u6700\u5927\u5024\u306B\u9054\u3057\u307E\u3057\u305F\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\u3088\u3069\u307F\u304C\u539F\u56E0\u3067\u51E6\u7406\u3092\u505C\u6B62\u3057\u307E\u3057\u305F\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\u30E6\u30FC\u30B6\u30FC\u306E\u5272\u308A\u8FBC\u307F\u306B\u3088\u3063\u3066\u51E6\u7406\u3092\u505C\u6B62\u3057\u307E\u3057\u305F\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u53CD\u5FA9 %d \u56DE\u76EE(%d \u56DE\u4E2D)\u306B\u51E6\u7406\u3092\u505C\u6B62\u3057\u307E\u3057\u305F\u3002
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\u30CA\u30CE\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\u30DE\u30A4\u30AF\u30ED\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\u30DF\u30EA\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\u5206
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\u5206
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u6642\u9593
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u6642\u9593
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\u65E5
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\u65E5
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ko.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ko.properties
deleted file mode 100644
index 94c7e92..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ko.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\uD574\uCC3E\uAE30 \uC0C1\uD0DC
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\uD604\uC7AC \uD574:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\uD69F\uC218:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\uC815\uCCB4:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\uC2E4\uD589\uC2DC\uAC04:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\uC815\uC9C0
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=\uD655\uC778
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\uACC4\uC18D
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\uCD5C\uB300 \uD69F\uC218\uC5D0 \uB3C4\uB2EC\uD588\uC2B5\uB2C8\uB2E4.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\uC815\uCCB4\uB85C \uC778\uD558\uC5EC \uBA48\uCD98 \uAC83\uC744 \uCC98\uB9AC\uD569\uB2C8\uB2E4.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\uC0AC\uC6A9\uC790\uAC00 \uBA48\uCD98 \uAC83\uC744 \uCC98\uB9AC\uD569\uB2C8\uB2E4.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=%d / %d\uD68C \uC5D0\uC11C \uBA48\uCD98 \uAC83\uC744 \uCC98\uB9AC\uD569\uB2C8\uB2E4.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\uB098\uB178 \uCD08
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\uB9C8\uC774\uD06C\uB85C \uCD08
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\uBC00\uB9AC \uCD08
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\uCD08
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\uCD08
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\uBD84
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\uBD84
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\uC2DC
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\uC2DC
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\uC77C
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\uC77C
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nb.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nb.properties
deleted file mode 100644
index e1bdf3e..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nb.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=L\u00F8sningstatus
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Gjeldende l\u00F8sning:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Gjentakelse:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnasjon:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Kj\u00F8retid:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Stopp
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Fortsett
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Prosess stoppet p\u00E5 grunn av stagnasjon.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Prosess stoppet av bruker.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Prosess stoppet av bruker.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Prosessen stoppet p\u00E5 gjentakelse %d av %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Mikrosekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Millisekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Sekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Sekunder
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minutt
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutter
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Timer
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Timer
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Dag
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Dager
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nl.properties
deleted file mode 100644
index f5eab8c..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_nl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Oplosserstatus
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Huidige oplossing:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteratie:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnatie:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Looptijd:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Stoppen
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Doorgaan
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Maximum aantal iteraties bereikt.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Proces is door stagnatie gestopt.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Proces is door de gebruiker gestopt.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Proces is gestopt na iteratie %d van %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanoseconden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microseconden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milliseconden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Seconde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Seconden
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minuut
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minuten
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Uur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Uren
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Dag
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Dagen
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_pt_BR.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_pt_BR.properties
deleted file mode 100644
index 44dae56..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_pt_BR.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Estado do solver
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Solu\u00E7\u00E3o atual:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Itera\u00E7\u00E3o:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Estagna\u00E7\u00E3o:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Tempo de execu\u00E7\u00E3o:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Parar
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continuar
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=N\u00FAmero m\u00E1ximo de itera\u00E7\u00F5es atingido.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=O processo parou por estagna\u00E7\u00E3o.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=O processo parou por interrup\u00E7\u00E3o do usu\u00E1rio.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=O processo parou na itera\u00E7\u00E3o %d de %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanossegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microssegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milissegundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Segundo
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Segundos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minuto
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minutos
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Hora
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Horas
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Dia
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Dias
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ro.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ro.properties
deleted file mode 100644
index c3e842e..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ro.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Starea rezolvatorului
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Solu\u021Bia curent\u0103:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Itera\u021Bie:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnare:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Durat\u0103 de execu\u021Bie:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Opre\u0219te
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Continu\u0103
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=S-a atins num\u0103rul maxim de itera\u021Bii.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Proces oprit din cauza stagn\u0103rii.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Proces oprit din cauza \u00EEntreruperii de c\u0103tre utilizator.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Proces oprit la itera\u021Bia %d din %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosecunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Microsecunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milisecunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Secund\u0103
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Secunde
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Minut
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Minute
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Or\u0103
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Ore
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=Zi
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=Zile
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ru.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ru.properties
deleted file mode 100644
index bbfed60..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_ru.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u0421\u043E\u0441\u0442\u043E\u044F\u043D\u0438\u0435
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\u0422\u0435\u043A\u0443\u0449\u0435\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043D\u0438\u0435:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u0418\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044F:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\u0421\u0445\u043E\u0434\u0438\u043C\u043E\u0441\u0442\u044C:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u0412\u0440\u0435\u043C\u044F \u0432\u044B\u043F\u043E\u043B\u043D\u0435\u043D\u0438\u044F:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\u041E\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u0438\u0442\u044C
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\u041F\u0440\u043E\u0434\u043E\u043B\u0436\u0438\u0442\u044C
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\u0414\u043E\u0441\u0442\u0438\u0433\u043D\u0443\u0442 \u043C\u0430\u043A\u0441\u0438\u043C\u0443\u043C \u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\u041F\u0440\u043E\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043E\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u043B\u0435\u043D \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043F\u043B\u043E\u0445\u043E\u0439 \u0441\u0445\u043E\u0434\u0438\u043C\u043E\u0441\u0442\u0438.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\u041F\u0440\u043E\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043F\u0440\u0435\u0440\u0432\u0430\u043D \u043F\u043E\u043B\u044C\u0437\u043E\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B\u0435\u043C.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u041F\u0440\u043E\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043E\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u043B\u0435\u043D \u043D\u0430 \u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 %d \u0438\u0437 %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\u041D\u0430\u043D\u043E\u0441\u0435\u043A\u0443\u043D\u0434\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\u041C\u0438\u043A\u0440\u043E\u0441\u0435\u043A\u0443\u043D\u0434\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\u041C\u0438\u043B\u043B\u0438\u0441\u0435\u043A\u0443\u043D\u0434\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\u0421\u0435\u043A\u0443\u043D\u0434\u0430
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\u0421\u0435\u043A\u0443\u043D\u0434\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\u041C\u0438\u043D\u0443\u0442\u0430
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\u041C\u0438\u043D\u0443\u0442\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u0427\u0430\u0441
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u0427\u0430\u0441\u044B
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\u0414\u0435\u043D\u044C
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\u0414\u043D\u0438
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sk.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sk.properties
deleted file mode 100644
index bb2f0c7..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sk.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Stav rie\u0161i\u010Da
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Aktu\u00E1lne rie\u0161enie:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iter\u00E1cia:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagn\u00E1cia:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=Doba behu:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Preru\u0161i\u0165
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=OK
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Pokra\u010Dova\u0165
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Dosiahnut\u00E9 maximum iter\u00E1ci\u00ED
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Proces zastaven\u00FD pre stagn\u00E1ciu
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Proces preru\u0161en\u00FD pou\u017E\u00EDvate\u013Eom
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Proces zastavil na %d iter\u00E1cii z %d.
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=nanosek\u00FAnd
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=mikrosek\u00FAnd
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=milisek\u00FAnd
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=sekunda
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=sek\u00FAnd
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=min\u00FAta
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=min\u00FAt
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=hodina
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=hod\u00EDn
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=de\u0148
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=dn\u00ED
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sl.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sl.properties
deleted file mode 100644
index 78d68c8..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_sl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=Stanje Re\u0161evalca
-
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Trenutna re\u0161itev:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Iteracija:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Stagnacija:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u010Cas izvajanja:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Ustavi
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=V redu
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Nadaljuj
-
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=Dose\u017Eeno najve\u010Dje \u0161tevilo iteracij.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Zaradi stagnacije se je proces ustavil.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Zaradi prekinitve s strani uporabnika se je proces ustavil.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=Proces se je ustavil pri iteraciji %d od %d.
-
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=nanosekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=mikrosekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=milisekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=sekunda
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=sekund
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=minuta
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=minut
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=ura
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=ur
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=dan
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=dni
\ No newline at end of file
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_tr.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_tr.properties
deleted file mode 100644
index 1570c06..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_tr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u00C7\u00F6z\u00FCmleyici Durumu
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=Ge\u00E7erli \u00C7\u00F6z\u00FCm:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=Tekrarlama:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=Durgunluk:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u00C7al\u0131\u015Fma zaman\u0131
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=Dur
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=Tamam
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=Devam Et
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=En fazla yinelemeye ula\u015F\u0131ld\u0131.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=Durgunluk nedeniyle i\u015Flem durduruldu.
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=Kullan\u0131c\u0131 m\u00FCdahalesi nedeniyle i\u015Flem durduruldu.
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u0130\u015Flem %d %d yinelemede durduruldu
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=Nanosaniye
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=Mikrosaniyeler
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=Milisaniye
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=Saniye
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=Saniyeler
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=Dakika
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=Dakika
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=Saat
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=Saat
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=G\u00FCn
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=G\u00FCn
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_CN.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_CN.properties
deleted file mode 100644
index 0a3d4e3..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_CN.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u6C42\u89E3\u5668\u72B6\u6001
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\u5F53\u524D\u89E3\u7B54:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u8FED\u4EE3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\u505C\u6EDE:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u8FD0\u884C\u65F6\u95F4:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\u505C\u6B62
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=\u786E\u5B9A
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\u7EE7\u7EED
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\u8FBE\u5230\u6700\u5927\u8FED\u4EE3\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\u5904\u7406\u56E0\u505C\u6EDE\u505C\u6B62\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\u5904\u7406\u56E0\u7528\u6237\u4E2D\u65AD\u505C\u6B62\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u5904\u7406\u505C\u6B62\u4E8E\u8FED\u4EE3 %d\uFF08\u5171 %d\uFF09\u3002
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\u7EB3\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\u5FAE\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\u6BEB\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\u5206\u949F
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\u5206\u949F
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u5C0F\u65F6
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u5C0F\u65F6
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\u5929
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\u5929
diff --git a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_TW.properties b/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_TW.properties
deleted file mode 100644
index e1c3393..0000000
--- a/nlpsolver/src/locale/NLPSolverStatusDialog_zh_TW.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# x-no-translate
-#Dialog
-NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption=\u89E3\u6C7A\u7A0B\u5F0F\u72C0\u614B
-#Controls
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblSolution=\u76EE\u524D\u89E3\u7B54:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblIteration=\u758A\u4EE3:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblStagnation=\u505C\u6EEF:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.lblRuntime=\u904B\u884C\u6642\u9593:
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnStop=\u505C\u6B62
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnOK=\u78BA\u5B9A
-NLPSolverStatusDialog.Controls.btnContinue=\u7E7C\u7E8C
-#Messages
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopIteration=\u5DF2\u5230\u9054\u6700\u5927\u758A\u4EE3\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopStagnation=\u8655\u7406\u56E0\u505C\u6EEF\u800C\u505C\u6B62\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.StopUser=\u8655\u7406\u56E0\u4F7F\u7528\u8005\u4E2D\u65B7\u800C\u505C\u6B62\u3002
-NLPSolverStatusDialog.Message.CurrentIteration=\u8655\u7406\u505C\u6B62\u65BC\u758A\u4EE3 %d (\u5171 %d ) \u3002
-#Time formatting
-NLPSolverStatusDialog.Time.Nanoseconds=\u5948\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Microseconds=\u5FAE\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Milliseconds=\u6BEB\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Second=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Seconds=\u79D2
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minute=\u5206
-NLPSolverStatusDialog.Time.Minutes=\u5206
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hour=\u6642
-NLPSolverStatusDialog.Time.Hours=\u6642
-NLPSolverStatusDialog.Time.Day=\u65E5
-NLPSolverStatusDialog.Time.Days=\u65E5
commit 2a15c6f37b3e06274703c21f3dcbfc025570073f
Author: Andras Timar <atimar at suse.com>
Date:  Tue Jan 3 19:12:16 2012 +0100

  add rule to localize .properties files

diff --git a/solenv/gbuild/Extension.mk b/solenv/gbuild/Extension.mk
index 5b9267f..94fdd2f 100644
--- a/solenv/gbuild/Extension.mk
+++ b/solenv/gbuild/Extension.mk
@@ -36,6 +36,9 @@ endif
 gb_Extension_XRMEXTARGET := $(call gb_Executable_get_target,xrmex)
 gb_Extension_XRMEXCOMMAND := \
 	$(gb_Helper_set_ld_path) $(gb_Extension_XRMEXTARGET)
+gb_Extension_PROPMERGETARGET := $(call gb_Executable_get_target,propmerge)
+gb_Extension_PROPMERGECOMMAND := \
+	$(PERL) $(gb_Extension_PROPMERGETARGET)
 gb_Extension_SDFLOCATION := $(SRCDIR)/translations/$(INPATH)/misc/sdf/
 # does not contain en-US because it is special cased in gb_Extension_Extension
 gb_Extension_LANGS := $(filter-out en-US,$(gb_WITH_LANG))
@@ -118,4 +121,19 @@ $(call gb_Extension_get_workdir,$(1))/$(2) : $(3)
 
 endef
 
+# localize .properties file
+# source file is copied to $(WORKDIR)
+define gb_Extension_localize_properties
+$(call gb_Extension_get_target,$(1)) : FILES += $(2) $(foreach lang,$(subst -,_,$(gb_Extension_LANGS)),$(subst en_US,$(lang),$(2)))
+$(call gb_Extension_get_target,$(1)) : SDF2 := $(gb_Extension_SDFLOCATION)$(subst $(SRCDIR),,$(dir $(3)))localize.sdf
+$(call gb_Extension_get_target,$(1)) : $(call gb_Extension_get_workdir,$(1))/$(2)
+$(call gb_Extension_get_workdir,$(1))/$(2) : $(3)
+	$(call gb_Output_announce,$(2),$(true),PRP,3)
+	mkdir -p $$(dir $$@)
+	cp -f $$< $$@
+	$(gb_Extension_PROPMERGECOMMAND) -i $$@ -m $$(SDF2)
+
+endef
+#	$(call gb_Output_announce,$@,$(true),PRP,3)
+
 # vim: set noet sw=4 ts=4:
commit 70717b7740c8475b17a3505c70f82f50ffe48e6d
Author: Andras Timar <atimar at suse.com>
Date:  Tue Jan 3 18:11:13 2012 +0100

  use '_' instead of '-' in file names of .properties files

diff --git a/l10ntools/scripts/propmerge b/l10ntools/scripts/propmerge
index 1e0e8a7..5ba420d 100755
--- a/l10ntools/scripts/propmerge
+++ b/l10ntools/scripts/propmerge
@@ -63,7 +63,9 @@ close (SDFFILE);
 
 foreach my $lang (keys %languages) {
   my $locfilename = $options{i};
+  $lang =~ s/-/_/;
   $locfilename =~ s/en_US\.properties/$lang.properties/;
+  $lang =~ s/_/-/;
   open (INFILE, "<$options{i}") || die "propmerge: cannot open source file: $options{i}";  
   open (OUTFILE, ">$locfilename") || die "propmerge: cannot open output file: $locfilename";
   while (<INFILE>) {


More information about the Libreoffice-commits mailing list