[PATCH] replace OpenOffice.org and StarOffice references with LibreOffice

Michael Muench michael at codingmicha.de
Wed Jun 8 09:17:28 PDT 2011


---
 .../wizard/desktop/lang/bg/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/cs/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/da/url_transfer.htm    |  6 +++---
 .../wizard/desktop/lang/de/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/en-GB/url_transfer.htm   |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/en-US/url_transfer.htm   |  6 +++---
 .../wizard/desktop/lang/es/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/eu/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/fr/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/hu/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/it/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/ja/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/km/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/ko/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/nl/url_transfer.htm    |  6 +++---
 .../wizard/desktop/lang/pl/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/pt-BR/url_transfer.htm   |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/pt/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/ru/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/sk/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/sl/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/sv/url_transfer.htm    |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/vi/url_transfer.htm    |  6 +++---
 .../wizard/desktop/lang/zh-CN/url_transfer.htm   |  4 ++--
 .../wizard/desktop/lang/zh-TW/url_transfer.htm   |  4 ++--
 25 files changed, 54 insertions(+), 54 deletions(-)

diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/bg/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/bg/url_transfer.htm
index 0fc22bb..b6cc540 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/bg/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/bg/url_transfer.htm
@@ -38,7 +38,7 @@
        </td>
        <td width="480">
        <p><font face="Arial, sans-serif"><font size="2">Âúâåäåòå
-íóæíèÿ URL àäðåñ â ïîëåòî çà&nbsp;URL íà OpenOffice.org èëè ãî ïîòúðñåòå
+íóæíèÿ URL àäðåñ â ïîëåòî çà&nbsp;URL íà LibreOffice èëè ãî ïîòúðñåòå
 ÷ðåç ôóíêöèèòå çà òúðñåíå íà ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòè Õèïåðâðúçêà.</font></font></p>
        </td>
       </tr>
@@ -50,7 +50,7 @@
        <td width="480">
        <p><font size="2"><font face="Arial, sans-serif">Èçáåðåòå
 URL àäðåñà, êîéòî å èçïèñàí â ïîëåòî çà URL àäðåñè (íàïð. <a
- href="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</a>).</font></font></p>
+ href="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</a>).</font></font></p>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/cs/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/cs/url_transfer.htm
index fa890f8..5f91ef5 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/cs/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/cs/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Enter the
-							required URL into the URL input line in OpenOffice.org or search
+							required URL into the URL input line in LibreOffice or search
 							for one by using the search functions in the Hyperlink bar.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Select the URL
 							that appears in the URL input line (e.g.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/da/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/da/url_transfer.htm
index 651aa81..617d14d 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/da/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/da/url_transfer.htm
@@ -38,7 +38,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Indtast den krævede URL i inputlinjen
-                            i OpenOffice.org eller søg efter en ved at bruge søgefunktionen i Hyperlinklinjen.
+                            i LibreOffice eller søg efter en ved at bruge søgefunktionen i Hyperlinklinjen.
                             </FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -49,7 +49,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Marker den URL, der forekommer i 
                             inputlinjen (e.g. 
-                            <A HREF="http://www.openoffice.org">http://www.openoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
+                            <A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
@@ -78,4 +78,4 @@
 <P><BR><BR>
 </P>
 </BODY>
-</HTML>
\ No newline at end of file
+</HTML>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/de/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/de/url_transfer.htm
index a86a807..c691260 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/de/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/de/url_transfer.htm
@@ -38,7 +38,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Geben Sie die
-							gew&uuml;nschte URL in der URL Eingabezeile in OpenOffice.org ein
+							gew&uuml;nschte URL in der URL Eingabezeile in LibreOffice ein
 							<BR>oder suchen Sie eine URL &uuml;ber die Suchfunktionen in
 							der Hyperlinkleiste.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -51,7 +51,7 @@
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Markieren Sie
 							die URL, die in der URL Eingabezeile erscheint
 							<BR><FONT FACE="Arial, sans-serif">(beispielsweise
-							</FONT><A HREF="http://www.sun.com/staroffice"><B><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">http://www.sun.com/staroffice</FONT></FONT></B></A>).</FONT></FONT></P>
+							</FONT><A HREF="http://www.libreoffice.org"><B><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">http://www.libreoffice.org</FONT></FONT></B></A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-GB/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-GB/url_transfer.htm
index b4e2637..f6d77d5 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-GB/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-GB/url_transfer.htm
@@ -47,7 +47,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P LANG="en-GB" CLASS="western"><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Enter
-							the required URL into the URL input line in OpenOffice.org or
+							the required URL into the URL input line in LibreOffice or
 							search for one by using the search functions in the Hyperlink
 							bar.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -59,7 +59,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P LANG="en-GB" CLASS="western"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Select
 							the URL that appears in the URL input line (e.g.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-US/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-US/url_transfer.htm
index d2c0686..680f0f4 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-US/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/en-US/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Enter the
-							required URL into the URL input line in StarOffice or search
+							required URL into the URL input line in LibreOffice or search
 							for one by using the search functions in the Hyperlink bar.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Select the URL
 							that appears in the URL input line (e.g.
-							<A HREF="http://www.openoffice.org">http://www.openoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
@@ -80,4 +80,4 @@
 <P><BR><BR>
 </P>
 </BODY>
-</HTML>
\ No newline at end of file
+</HTML>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/es/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/es/url_transfer.htm
index e37a8dc..ff868b4 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/es/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/es/url_transfer.htm
@@ -40,7 +40,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Escriba la
 							direcci&oacute;n URL que desee en la l&iacute;nea de entrada
-							para URLs en OpenOffice.org o busque una direcci&oacute;n a trav&eacute;s
+							para URLs en LibreOffice o busque una direcci&oacute;n a trav&eacute;s
 							de la funci&oacute;n de b&uacute;squeda en la barra de
 							hiperenlaces.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -52,7 +52,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Seleccione la
 							URL que aparece en la l&iacute;nea de entrada (p.ej.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/eu/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/eu/url_transfer.htm
index af21b48..eaf43ab 100755
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/eu/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/eu/url_transfer.htm
@@ -37,7 +37,7 @@
 							<P ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2><B>1.</B></FONT></FONT></P>
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
-							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>URLa sartu StarOffice-eko URLa sartzeko eremuan, edo
+							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>URLa sartu LibreOffice URLa sartzeko eremuan, edo
 							bilatu bat Hiperesteka barrako bilaketarako funtzioa erabiliz.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -48,7 +48,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">URLaren sarrerako eremuan agertzen den 
 							URLa hautatu (adib. 
-							<A HREF="http://www.openoffice.org">http://www.openoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/fr/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/fr/url_transfer.htm
index 689ceba..6bf137d 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/fr/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/fr/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Saisissez une
-							adresse dans le champ de saisie URL de OpenOffice.org, ou bien
+							adresse dans le champ de saisie URL de LibreOffice, ou bien
 							effectuez une recherche d'URL en utilisant les fonctions
 							correspondantes de la barre d'hyperliens.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -51,7 +51,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">S&eacute;lectionnez
 							l'URL affich&eacute;e dans le champ de saisie (par ex.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/hu/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/hu/url_transfer.htm
index fa890f8..5f91ef5 100755
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/hu/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/hu/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Enter the
-							required URL into the URL input line in OpenOffice.org or search
+							required URL into the URL input line in LibreOffice or search
 							for one by using the search functions in the Hyperlink bar.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Select the URL
 							that appears in the URL input line (e.g.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/it/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/it/url_transfer.htm
index 642a935..2083a0c 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/it/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/it/url_transfer.htm
@@ -40,7 +40,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Indicate
 							l'indirizzo (URL) desiderato nel campo di digitazione
-							OpenOffice.org oppure ricercatene uno tramite le funzioni
+							LibreOffice oppure ricercatene uno tramite le funzioni
 							di ricerca della barra degli hyperlink.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -51,7 +51,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Selezionate
 							l'indirizzo (URL) che appare nell'apposita barra (ad esempio
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ja/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ja/url_transfer.htm
index 120f1bb..08715e8 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ja/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ja/url_transfer.htm
@@ -51,7 +51,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P LANG="" CLASS="western"><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚²Šó–]‚Ì</SPAN></FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J">
 							URL </FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚ð</SPAN></FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J">
-							OpenOffice.org </FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚Ì</SPAN></FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J">
+							LibreOffice </FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚Ì</SPAN></FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J">
 							URL </FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">—“‚É“ü—Í‚·‚é‚©A‚ ‚é‚¢‚̓nƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN‚ÌŒŸõ‹@”\‚Å</SPAN></FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J">
 							URL </FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚ð’T‚µ‚Ü‚·B</SPAN></FONT></P>
 						</TD>
@@ -64,7 +64,7 @@
 							<P LANG="" CLASS="western"><FONT FACE="Andale Sans, sans-serif">URL
 							</FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">“ü—͍s‚É•\Ž¦‚³‚ꂽ</SPAN></FONT><FONT FACE="Andale Sans, sans-serif">
 							URL (</FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚½‚Æ‚¦‚Î</SPAN></FONT><FONT FACE="Andale Sans, sans-serif">
-							<A HREF="http://www.sun.com/">http://www.sun.com</A>)</FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚ð‘I‘ð‚µ‚Ü‚·B</SPAN></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>)</FONT><FONT FACE="HG Mincho Light J"><SPAN LANG="ja-JP">‚ð‘I‘ð‚µ‚Ü‚·B</SPAN></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/km/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/km/url_transfer.htm
index d5fdad5..ffe01b1 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/km/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/km/url_transfer.htm
@@ -44,7 +44,7 @@
 							&#6033;&#6085;&#8203;&#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#8203;&#6036;&#6035;&#6098;&#6033;&#6070;&#6031;&#6091;&#8203;&#6036;&#6025;&#6098;&#6021;&#6076;&#6043;
 							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="de-DE">URL
 							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="km-KH">&#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;
-							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="de-DE">OpenOffice.org
+							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="de-DE">LibreOffice
 							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="km-KH">&#6060;
 							&#6047;&#6098;&#6044;&#6082;&#6020;&#6042;&#6016; </SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="de-DE">URL
 							</SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Khmer OS System"><FONT SIZE=2><SPAN LANG="km-KH">&#6040;&#6077;&#6041;&#8203;&#6026;&#6084;&#6041;&#8203;&#6036;&#6098;&#6042;&#6078;&#8203;&#6050;&#6035;&#6075;&#6018;&#6040;&#6035;&#6093;&#8203;&#6047;&#6098;&#6044;&#6082;&#6020;&#6042;&#6016;&#8203;&#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#8203;&#6042;&#6036;&#6070;&#6042;
@@ -61,7 +61,7 @@
 							</FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN LANG="km-KH"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">&#6026;&#6082;&#6043;&#8203;&#6043;&#6081;&#6021;&#6049;&#6078;&#6020;&#8203;&#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#8203;&#6036;&#6035;&#6098;&#6033;&#6070;&#6031;&#6091;&#8203;&#6036;&#6025;&#6098;&#6021;&#6076;&#6043;
 							</FONT></FONT></SPAN><FONT FACE="Times New Roman, serif"><SPAN LANG="de-DE"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">URL
 							(</FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN LANG="km-KH"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">&#6055;</FONT></FONT></SPAN><FONT FACE="Times New Roman, serif"><SPAN LANG="de-DE"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">.
-							</FONT></FONT><A HREF="http://www.sun.com/staroffice"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">http://www.sun.com/staroffice</FONT></FONT></A><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">).</FONT></FONT></SPAN></FONT></P>
+							</FONT></FONT><A HREF="http://www.libreoffice.org"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">http://www.libreoffice.org</FONT></FONT></A><FONT SIZE=2><FONT FACE="Khmer OS System">).</FONT></FONT></SPAN></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ko/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ko/url_transfer.htm
index 77b1848..04a289f 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ko/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ko/url_transfer.htm
@@ -45,7 +45,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><SPAN LANG="">원하는</SPAN> URL<SPAN LANG="">을</SPAN>
-							OpenOffice.org URL <SPAN LANG="">입력</SPAN> <SPAN LANG="">행에</SPAN>
+							LibreOffice URL <SPAN LANG="">입력</SPAN> <SPAN LANG="">행에</SPAN>
 							<SPAN LANG="">입력하거나</SPAN> <SPAN LANG="">하이퍼링크표시줄의</SPAN>
 							<SPAN LANG="">찾기</SPAN> <SPAN LANG="">기능을</SPAN> <SPAN LANG="">통해</SPAN>
 							URL<SPAN LANG="">을</SPAN> <SPAN LANG="">찾으십시오</SPAN>.</P>
@@ -59,7 +59,7 @@
 							<P>URL <SPAN LANG="">입력</SPAN> <SPAN LANG="">행에</SPAN>
 							<SPAN LANG="">나타나는</SPAN> URL<SPAN LANG="">을</SPAN>
 							<SPAN LANG="">선택표시하십시오</SPAN> (<SPAN LANG="">예를</SPAN>
-							<SPAN LANG="">들면</SPAN> <A HREF="http://www.sun.com/">http://www.sun.com</A>).</P>
+							<SPAN LANG="">들면</SPAN> <A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/nl/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/nl/url_transfer.htm
index 824d5ee..55d9328 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/nl/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/nl/url_transfer.htm
@@ -38,7 +38,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Typ de gewenste
-							URL in de URL-invoerregel in OpenOffice.org/StarOffice of zoek een URL via de
+							URL in de URL-invoerregel in LibreOffice of zoek een URL via de
 							zoekfuncties op de hyperlinkbalk.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -49,7 +49,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Markeer de URL
 							die in de URL invoerregel verschijnt (bijvoorbeeld
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
@@ -79,4 +79,4 @@
 <P><BR><BR>
 </P>
 </BODY>
-</HTML>
\ No newline at end of file
+</HTML>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pl/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pl/url_transfer.htm
index a5a1a87..d888b7c 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pl/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pl/url_transfer.htm
@@ -40,7 +40,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif"><FONT SIZE=2>Wpisz
 							¿±dany URL do wiersza wprowadzania adres&oacute;w URL w
-							OpenOffice.org lub wybierz go za pomoc± funkcji wyszukiwania w
+							LibreOffice lub wybierz go za pomoc± funkcji wyszukiwania w
 							pasku hiper³±cza.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -51,7 +51,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">Zaznacz
 							URL znajduj±cy siê w wierszu wprowadzania adres&oacute;w URL
-							(n.p. </FONT><A HREF="http://www.sun.com/staroffice"><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">http://www.sun.com/staroffice</FONT></A><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">).</FONT></FONT></P>
+							(n.p. </FONT><A HREF="http://www.libreoffice.org"><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">http://www.libreoffice.org</FONT></A><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt-BR/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt-BR/url_transfer.htm
index 398bfd6..f0b9211 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt-BR/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt-BR/url_transfer.htm
@@ -59,7 +59,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P CLASS="western"><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT FACE="Arial, sans-serif">Selecione
 							a URL que aparece na linha de inser&ccedil;&atilde;o de URL
-							(ex.: </FONT><A CLASS="western" HREF="http://www.sun.com/staroffice"><B><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">http://www.sun.com/staroffice</FONT></FONT></B></A>).</FONT></FONT></P>
+							(ex.: </FONT><A CLASS="western" HREF="http://www.libreoffice.org"><B><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">http://www.libreoffice.org</FONT></FONT></B></A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
@@ -90,4 +90,4 @@
 <BR><BR>
 </P>
 </BODY>
-</HTML>
\ No newline at end of file
+</HTML>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt/url_transfer.htm
index 016c9c6..f420710 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/pt/url_transfer.htm
@@ -38,7 +38,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Indique o URL
-							desejado na linha correspondente do OpenOffice.org ou procure um
+							desejado na linha correspondente do LibreOffice ou procure um
 							URL com a ajuda das fun&ccedil;&otilde;es de procura na barra
 							de hiperliga&ccedil;&otilde;es.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Seleccione o
 							URL que aparece na linha de entrada do URL, por exemplo:
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ru/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ru/url_transfer.htm
index d866211..310f879 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ru/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/ru/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif"><FONT SIZE=2>²ÒÕÔØâÕ
-							ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÐÔàÕá URL Ò áâàÞÚã ÔÛï URL Ò OpenOffice.org ØÛØ
+							ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÐÔàÕá URL Ò áâàÞÚã ÔÛï URL Ò LibreOffice ØÛØ
 							ÝÐÙÔØâÕ ÕÓÞ ßãâÕÜ äãÝÚæØØ ßÞØáÚÐ ÝÐ ßÐÝÕÛØ ÓØßÕàááëÛÞÚ.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">²ëÔÕÛØâÕ
 							URL, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒØâáï Ò áâàÞÚÕ ÔÛï URL (ÝÐßàØÜÕà,
-							</FONT><A HREF="http://www.sun.com/staroffice"><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">http://www.sun.com/staroffice</FONT></A><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">).</FONT></FONT></P>
+							</FONT><A HREF="http://www.libreoffice.org"><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">http://www.libreoffice.org</FONT></A><FONT FACE="Lucida Sans, sans-serif">).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sk/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sk/url_transfer.htm
index 9144352..5f40028 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sk/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sk/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Zadajte
 							požadovan&uacute; URL do URL vstupn&eacute;ho poľa v
-							OpenOffice.org alebo jeden vyhľadajte pomocou vyhľad&aacute;vacej
+							LibreOffice alebo jeden vyhľadajte pomocou vyhľad&aacute;vacej
 							funkcie v Hyperlinkovom paneli.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Vyberte URL
 							ktor&aacute; sa objav&iacute; v URL vstupnom poli (napr.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sl/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sl/url_transfer.htm
index 0d98ddc..bbc6b3d 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sl/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sl/url_transfer.htm
@@ -37,7 +37,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Vnesite ¾eleni
-							URL naslov v vnosno vrstico v programu OpenOffice.org ali ga
+							URL naslov v vnosno vrstico v programu LibreOffice ali ga
 							poi&scaron;èite s funkcijami iskanja v vrstici za
 							hiperpovezave.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
@@ -49,7 +49,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Izberite URL
 							naslov, ki je prikazan v vnosni vrstici za URL (npr.
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sv/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sv/url_transfer.htm
index a6e634b..c28b583 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sv/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/sv/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Mata in &ouml;nskad
-							URL i URL-inmatningsraden i OpenOffice.org eller s&ouml;k en URL
+							URL i URL-inmatningsraden i LibreOffice eller s&ouml;k en URL
 							via s&ouml;kfunktionerna i hyperl&auml;nklisten.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Markera URL:en
 							som visas i URL-inmatningsraden (till exempel
-							<A HREF="http://www.sun.com/staroffice">http://www.sun.com/staroffice</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/vi/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/vi/url_transfer.htm
index c42bf80..e47aec1 100755
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/vi/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/vi/url_transfer.htm
@@ -39,7 +39,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=2>Enter the
-							required URL into the URL input line in StarOffice or search
+							required URL into the URL input line in LibreOffice or search
 							for one by using the search functions in the Hyperlink bar.</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
@@ -50,7 +50,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">Select the URL
 							that appears in the URL input line (e.g.
-							<A HREF="http://www.openoffice.org">http://www.openoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A>).</FONT></FONT></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
@@ -80,4 +80,4 @@
 <P><BR><BR>
 </P>
 </BODY>
-</HTML>
\ No newline at end of file
+</HTML>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-CN/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-CN/url_transfer.htm
index 9856489..8b2ecda 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-CN/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-CN/url_transfer.htm
@@ -49,7 +49,7 @@
 							</P>
 						</TD>
 						<TD WIDTH=497>
-							<P CLASS="western"><SPAN LANG="zh-CN">请在</SPAN> OpenOffice.org
+							<P CLASS="western"><SPAN LANG="zh-CN">请在</SPAN> LibreOffice
 							<SPAN LANG="zh-CN">的</SPAN> URL <SPAN LANG="zh-CN">输入栏内键入需要的</SPAN>
 							URL <SPAN LANG="zh-CN">地址或者借助超链接栏内的搜寻功能找出需要的</SPAN>
 							URL <SPAN LANG="zh-CN">地址</SPAN></P>
@@ -61,7 +61,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=497>
 							<P CLASS="western"><SPAN LANG="zh-CN">标记显示在</SPAN>
-							URL <SPAN LANG="zh-CN">输入栏内的地址</SPAN>(<SPAN LANG="zh-CN">比如:</SPAN><A HREF="http://www.sun.com/">http://www.sun.com</A>)<SPAN LANG="zh-CN">。</SPAN></P>
+							URL <SPAN LANG="zh-CN">输入栏内的地址</SPAN>(<SPAN LANG="zh-CN">比如:</SPAN><A HREF="http://www.libreoffice.org/">http://www.libreoffice.org</A>)<SPAN LANG="zh-CN">。</SPAN></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
diff --git a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-TW/url_transfer.htm b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-TW/url_transfer.htm
index 32ffd10..5fec7c8 100644
--- a/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-TW/url_transfer.htm
+++ b/extras/source/templates/wizard/desktop/lang/zh-TW/url_transfer.htm
@@ -53,7 +53,7 @@
 						</TD>
 						<TD WIDTH=480>
 							<P LANG="" CLASS="western"><SPAN LANG="zh-TW">在</SPAN>
-							OpenOffice.org <SPAN LANG="zh-TW">的</SPAN> URL <SPAN LANG="zh-TW">地址欄位內鍵入一個</SPAN>
+							LibreOffice <SPAN LANG="zh-TW">的</SPAN> URL <SPAN LANG="zh-TW">地址欄位內鍵入一個</SPAN>
 							URL <SPAN LANG="zh-TW">地址或者在超連結欄內尋找一個</SPAN>
 							URL <SPAN LANG="zh-TW">地址。</SPAN></P>
 						</TD>
@@ -65,7 +65,7 @@
 						<TD WIDTH=480>
 							<P LANG="" CLASS="western"><SPAN LANG="zh-TW">選中這個顯示在</SPAN>
 							URL <SPAN LANG="zh-TW">欄位內的</SPAN> URL (<SPAN LANG="zh-TW">例如</SPAN>
-							<A HREF="http://www.sun.com/"></A><A HREF="http://www.sun.com/">http://www.sun.com</A><A HREF="http://www.sun.com/"></A>)<SPAN LANG="zh-TW">。</SPAN></P>
+							<A HREF="http://www.libreoffice.org"></A><A HREF="http://www.libreoffice.org">http://www.libreoffice.org</A><A HREF="http://www.libreoffice.org/"></A>)<SPAN LANG="zh-TW">。</SPAN></P>
 						</TD>
 					</TR>
 					<TR VALIGN=TOP>
-- 
1.7.5.3


--=-LLbxm+1xpnGG4QRBlYk9--More information about the LibreOffice mailing list