[Mesa-dev] [PATCH automake after merge] llvmpipe: Fix build after *_soa removal.

Johannes Obermayr johannesobermayr at gmx.de
Mon Dec 3 18:37:34 PST 2012


---
 src/gallium/drivers/llvmpipe/Makefile.am |   10 +---------
 1 Datei geändert, 1 Zeile hinzugefügt(+), 9 Zeilen entfernt(-)

diff --git a/src/gallium/drivers/llvmpipe/Makefile.am b/src/gallium/drivers/llvmpipe/Makefile.am
index df40186..36d8c22 100644
--- a/src/gallium/drivers/llvmpipe/Makefile.am
+++ b/src/gallium/drivers/llvmpipe/Makefile.am
@@ -14,7 +14,6 @@ libllvmpipe_la_SOURCES = \
 	lp_bld_blend.c \
 	lp_bld_blend_aos.c \
 	lp_bld_blend_logicop.c \
-	lp_bld_blend_soa.c \
 	lp_bld_depth.c \
 	lp_bld_interp.c \
 	lp_clear.c \
@@ -52,8 +51,7 @@ libllvmpipe_la_SOURCES = \
 	lp_surface.c \
 	lp_tex_sample.c \
 	lp_texture.c \
-	lp_tile_image.c \
-	lp_tile_soa.c
+	lp_tile_image.c
 
 libllvmpipe_la_LDFLAGS = $(LLVM_LDFLAGS)
 
@@ -84,9 +82,3 @@ nodist_EXTRA_lp_test_conv_SOURCES = dummy.cpp
 lp_test_printf_SOURCES = lp_test_printf.c lp_test_main.c
 lp_test_printf_LDADD = libllvmpipe.la ../../auxiliary/libgallium.la $(LLVM_LIBS)
 nodist_EXTRA_lp_test_printf_SOURCES = dummy.cpp
-
-BUILT_SOURCES = lp_tile_soa.c
-CLEANFILES = lp_tile_soa.c
-
-lp_tile_soa.c: $(srcdir)/lp_tile_soa.py $(top_srcdir)/src/gallium/auxiliary/util/u_format_parse.py $(top_srcdir)/src/gallium/auxiliary/util/u_format_pack.py $(top_srcdir)/src/gallium/auxiliary/util/u_format.csv
-	$(AM_V_GEN) $(PYTHON2) $(PYTHON_FLAGS) $(srcdir)/lp_tile_soa.py $(top_srcdir)/src/gallium/auxiliary/util/u_format.csv > $@
-- 
1.7.10.4More information about the mesa-dev mailing list