[Mesa-dev] [PATCH v3 6/6] intel: add support for using API_OPENGL_CORE

Jordan Justen jordan.l.justen at intel.com
Fri Jul 27 14:07:27 PDT 2012


Signed-off-by: Jordan Justen <jordan.l.justen at intel.com>
---
 src/mesa/drivers/dri/intel/intel_extensions.c |  2 +-
 src/mesa/main/api_exec.c           | 227 +++++++++++++++----------
 src/mesa/main/api_exec.h           |  3 +-
 src/mesa/main/context.c            |  2 +-
 src/mesa/main/vtxfmt.c            | 167 +++++++++---------
 5 files changed, 233 insertions(+), 168 deletions(-)

diff --git a/src/mesa/drivers/dri/intel/intel_extensions.c b/src/mesa/drivers/dri/intel/intel_extensions.c
index c2bc072..b752216 100755
--- a/src/mesa/drivers/dri/intel/intel_extensions.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/intel/intel_extensions.c
@@ -44,7 +44,7 @@ intelInitExtensions(struct gl_context *ctx)
 
  ctx->Extensions.ARB_draw_elements_base_vertex = true;
  ctx->Extensions.ARB_explicit_attrib_location = true;
-  if (ctx->API == API_OPENGL)
+  if (_mesa_is_desktop_gl(ctx))
    ctx->Extensions.ARB_framebuffer_object = true;
  ctx->Extensions.ARB_half_float_pixel = true;
  ctx->Extensions.ARB_map_buffer_range = true;
diff --git a/src/mesa/main/api_exec.c b/src/mesa/main/api_exec.c
index 19e7f98..81be46d 100644
--- a/src/mesa/main/api_exec.c
+++ b/src/mesa/main/api_exec.c
@@ -120,7 +120,7 @@
 * \param exec dispatch table.
 */
 struct _glapi_table *
-_mesa_create_exec_table(void)
+_mesa_create_exec_table(struct gl_context *ctx)
 {
  struct _glapi_table *exec;
 
@@ -133,7 +133,10 @@ _mesa_create_exec_table(void)
 #endif
 
  /* load the dispatch slots we understand */
-  SET_AlphaFunc(exec, _mesa_AlphaFunc);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_AlphaFunc(exec, _mesa_AlphaFunc);
+  }
+
  SET_BlendFunc(exec, _mesa_BlendFunc);
  SET_Clear(exec, _mesa_Clear);
  SET_ClearColor(exec, _mesa_ClearColor);
@@ -149,42 +152,62 @@ _mesa_create_exec_table(void)
  SET_Finish(exec, _mesa_Finish);
  SET_Flush(exec, _mesa_Flush);
  SET_FrontFace(exec, _mesa_FrontFace);
-  SET_Frustum(exec, _mesa_Frustum);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Frustum(exec, _mesa_Frustum);
+  }
  SET_GetError(exec, _mesa_GetError);
  SET_GetFloatv(exec, _mesa_GetFloatv);
  SET_GetString(exec, _mesa_GetString);
-  SET_LineStipple(exec, _mesa_LineStipple);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_LineStipple(exec, _mesa_LineStipple);
+  }
  SET_LineWidth(exec, _mesa_LineWidth);
-  SET_LoadIdentity(exec, _mesa_LoadIdentity);
-  SET_LoadMatrixf(exec, _mesa_LoadMatrixf);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_LoadIdentity(exec, _mesa_LoadIdentity);
+   SET_LoadMatrixf(exec, _mesa_LoadMatrixf);
+  }
  SET_LogicOp(exec, _mesa_LogicOp);
-  SET_MatrixMode(exec, _mesa_MatrixMode);
-  SET_MultMatrixf(exec, _mesa_MultMatrixf);
-  SET_Ortho(exec, _mesa_Ortho);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_MatrixMode(exec, _mesa_MatrixMode);
+   SET_MultMatrixf(exec, _mesa_MultMatrixf);
+   SET_Ortho(exec, _mesa_Ortho);
+  }
  SET_PixelStorei(exec, _mesa_PixelStorei);
-  SET_PopMatrix(exec, _mesa_PopMatrix);
-  SET_PushMatrix(exec, _mesa_PushMatrix);
-  SET_Rotatef(exec, _mesa_Rotatef);
-  SET_Scalef(exec, _mesa_Scalef);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_PopMatrix(exec, _mesa_PopMatrix);
+   SET_PushMatrix(exec, _mesa_PushMatrix);
+   SET_Rotatef(exec, _mesa_Rotatef);
+   SET_Scalef(exec, _mesa_Scalef);
+  }
  SET_Scissor(exec, _mesa_Scissor);
-  SET_ShadeModel(exec, _mesa_ShadeModel);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_ShadeModel(exec, _mesa_ShadeModel);
+  }
  SET_StencilFunc(exec, _mesa_StencilFunc);
  SET_StencilMask(exec, _mesa_StencilMask);
  SET_StencilOp(exec, _mesa_StencilOp);
-  SET_TexEnvfv(exec, _mesa_TexEnvfv);
-  SET_TexEnvi(exec, _mesa_TexEnvi);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_TexEnvfv(exec, _mesa_TexEnvfv);
+   SET_TexEnvi(exec, _mesa_TexEnvi);
+  }
  SET_TexImage2D(exec, _mesa_TexImage2D);
  SET_TexParameteri(exec, _mesa_TexParameteri);
-  SET_Translatef(exec, _mesa_Translatef);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Translatef(exec, _mesa_Translatef);
+  }
  SET_Viewport(exec, _mesa_Viewport);
 
-  _mesa_init_accum_dispatch(exec);
-  _mesa_init_dlist_dispatch(exec);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   _mesa_init_accum_dispatch(exec);
+   _mesa_init_dlist_dispatch(exec);
+  }
 
  SET_ClearDepth(exec, _mesa_ClearDepth);
-  SET_ClearIndex(exec, _mesa_ClearIndex);
-  SET_ClipPlane(exec, _mesa_ClipPlane);
-  SET_ColorMaterial(exec, _mesa_ColorMaterial);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_ClearIndex(exec, _mesa_ClearIndex);
+   SET_ClipPlane(exec, _mesa_ClipPlane);
+   SET_ColorMaterial(exec, _mesa_ColorMaterial);
+  }
  SET_DepthFunc(exec, _mesa_DepthFunc);
  SET_DepthMask(exec, _mesa_DepthMask);
  SET_DepthRange(exec, _mesa_DepthRange);
@@ -192,43 +215,53 @@ _mesa_create_exec_table(void)
  _mesa_init_drawpix_dispatch(exec);
  _mesa_init_feedback_dispatch(exec);
 
-  SET_FogCoordPointerEXT(exec, _mesa_FogCoordPointerEXT);
-  SET_Fogf(exec, _mesa_Fogf);
-  SET_Fogfv(exec, _mesa_Fogfv);
-  SET_Fogi(exec, _mesa_Fogi);
-  SET_Fogiv(exec, _mesa_Fogiv);
-  SET_GetClipPlane(exec, _mesa_GetClipPlane);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_FogCoordPointerEXT(exec, _mesa_FogCoordPointerEXT);
+   SET_Fogf(exec, _mesa_Fogf);
+   SET_Fogfv(exec, _mesa_Fogfv);
+   SET_Fogi(exec, _mesa_Fogi);
+   SET_Fogiv(exec, _mesa_Fogiv);
+   SET_GetClipPlane(exec, _mesa_GetClipPlane);
+  }
  SET_GetBooleanv(exec, _mesa_GetBooleanv);
  SET_GetDoublev(exec, _mesa_GetDoublev);
  SET_GetIntegerv(exec, _mesa_GetIntegerv);
-  SET_GetLightfv(exec, _mesa_GetLightfv);
-  SET_GetLightiv(exec, _mesa_GetLightiv);
-  SET_GetMaterialfv(exec, _mesa_GetMaterialfv);
-  SET_GetMaterialiv(exec, _mesa_GetMaterialiv);
-  SET_GetPolygonStipple(exec, _mesa_GetPolygonStipple);
-  SET_GetTexEnvfv(exec, _mesa_GetTexEnvfv);
-  SET_GetTexEnviv(exec, _mesa_GetTexEnviv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_GetLightfv(exec, _mesa_GetLightfv);
+   SET_GetLightiv(exec, _mesa_GetLightiv);
+   SET_GetMaterialfv(exec, _mesa_GetMaterialfv);
+   SET_GetMaterialiv(exec, _mesa_GetMaterialiv);
+   SET_GetPolygonStipple(exec, _mesa_GetPolygonStipple);
+   SET_GetTexEnvfv(exec, _mesa_GetTexEnvfv);
+   SET_GetTexEnviv(exec, _mesa_GetTexEnviv);
+  }
  SET_GetTexLevelParameterfv(exec, _mesa_GetTexLevelParameterfv);
  SET_GetTexLevelParameteriv(exec, _mesa_GetTexLevelParameteriv);
  SET_GetTexParameterfv(exec, _mesa_GetTexParameterfv);
  SET_GetTexParameteriv(exec, _mesa_GetTexParameteriv);
  SET_GetTexImage(exec, _mesa_GetTexImage);
  SET_Hint(exec, _mesa_Hint);
-  SET_IndexMask(exec, _mesa_IndexMask);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_IndexMask(exec, _mesa_IndexMask);
+  }
  SET_IsEnabled(exec, _mesa_IsEnabled);
-  SET_LightModelf(exec, _mesa_LightModelf);
-  SET_LightModelfv(exec, _mesa_LightModelfv);
-  SET_LightModeli(exec, _mesa_LightModeli);
-  SET_LightModeliv(exec, _mesa_LightModeliv);
-  SET_Lightf(exec, _mesa_Lightf);
-  SET_Lightfv(exec, _mesa_Lightfv);
-  SET_Lighti(exec, _mesa_Lighti);
-  SET_Lightiv(exec, _mesa_Lightiv);
-  SET_LoadMatrixd(exec, _mesa_LoadMatrixd);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_LightModelf(exec, _mesa_LightModelf);
+   SET_LightModelfv(exec, _mesa_LightModelfv);
+   SET_LightModeli(exec, _mesa_LightModeli);
+   SET_LightModeliv(exec, _mesa_LightModeliv);
+   SET_Lightf(exec, _mesa_Lightf);
+   SET_Lightfv(exec, _mesa_Lightfv);
+   SET_Lighti(exec, _mesa_Lighti);
+   SET_Lightiv(exec, _mesa_Lightiv);
+   SET_LoadMatrixd(exec, _mesa_LoadMatrixd);
+  }
 
  _mesa_init_eval_dispatch(exec);
 
-  SET_MultMatrixd(exec, _mesa_MultMatrixd);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_MultMatrixd(exec, _mesa_MultMatrixd);
+  }
 
  _mesa_init_pixel_dispatch(exec);
 
@@ -236,17 +269,21 @@ _mesa_create_exec_table(void)
  SET_PointSize(exec, _mesa_PointSize);
  SET_PolygonMode(exec, _mesa_PolygonMode);
  SET_PolygonOffset(exec, _mesa_PolygonOffset);
-  SET_PolygonStipple(exec, _mesa_PolygonStipple);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_PolygonStipple(exec, _mesa_PolygonStipple);
+  }
 
  _mesa_init_attrib_dispatch(exec);
  _mesa_init_rastpos_dispatch(exec);
 
  SET_ReadPixels(exec, _mesa_ReadPixels);
-  SET_Rotated(exec, _mesa_Rotated);
-  SET_Scaled(exec, _mesa_Scaled);
-  SET_SecondaryColorPointerEXT(exec, _mesa_SecondaryColorPointerEXT);
-  SET_TexEnvf(exec, _mesa_TexEnvf);
-  SET_TexEnviv(exec, _mesa_TexEnviv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Rotated(exec, _mesa_Rotated);
+   SET_Scaled(exec, _mesa_Scaled);
+   SET_SecondaryColorPointerEXT(exec, _mesa_SecondaryColorPointerEXT);
+   SET_TexEnvf(exec, _mesa_TexEnvf);
+   SET_TexEnviv(exec, _mesa_TexEnviv);
+  }
 
  _mesa_init_texgen_dispatch(exec);
 
@@ -254,32 +291,42 @@ _mesa_create_exec_table(void)
  SET_TexParameterf(exec, _mesa_TexParameterf);
  SET_TexParameterfv(exec, _mesa_TexParameterfv);
  SET_TexParameteriv(exec, _mesa_TexParameteriv);
-  SET_Translated(exec, _mesa_Translated);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Translated(exec, _mesa_Translated);
+  }
 
  /* 1.1 */
  SET_BindTexture(exec, _mesa_BindTexture);
  SET_DeleteTextures(exec, _mesa_DeleteTextures);
  SET_GenTextures(exec, _mesa_GenTextures);
 #if _HAVE_FULL_GL
-  SET_AreTexturesResident(exec, _mesa_AreTexturesResident);
-  SET_ColorPointer(exec, _mesa_ColorPointer);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_AreTexturesResident(exec, _mesa_AreTexturesResident);
+   SET_ColorPointer(exec, _mesa_ColorPointer);
+  }
  SET_CopyTexImage1D(exec, _mesa_CopyTexImage1D);
  SET_CopyTexImage2D(exec, _mesa_CopyTexImage2D);
  SET_CopyTexSubImage1D(exec, _mesa_CopyTexSubImage1D);
  SET_CopyTexSubImage2D(exec, _mesa_CopyTexSubImage2D);
-  SET_DisableClientState(exec, _mesa_DisableClientState);
-  SET_EdgeFlagPointer(exec, _mesa_EdgeFlagPointer);
-  SET_EnableClientState(exec, _mesa_EnableClientState);
-  SET_GetPointerv(exec, _mesa_GetPointerv);
-  SET_IndexPointer(exec, _mesa_IndexPointer);
-  SET_InterleavedArrays(exec, _mesa_InterleavedArrays);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_DisableClientState(exec, _mesa_DisableClientState);
+   SET_EdgeFlagPointer(exec, _mesa_EdgeFlagPointer);
+   SET_EnableClientState(exec, _mesa_EnableClientState);
+   SET_GetPointerv(exec, _mesa_GetPointerv);
+   SET_IndexPointer(exec, _mesa_IndexPointer);
+   SET_InterleavedArrays(exec, _mesa_InterleavedArrays);
+  }
  SET_IsTexture(exec, _mesa_IsTexture);
-  SET_NormalPointer(exec, _mesa_NormalPointer);
-  SET_PrioritizeTextures(exec, _mesa_PrioritizeTextures);
-  SET_TexCoordPointer(exec, _mesa_TexCoordPointer);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_NormalPointer(exec, _mesa_NormalPointer);
+   SET_PrioritizeTextures(exec, _mesa_PrioritizeTextures);
+   SET_TexCoordPointer(exec, _mesa_TexCoordPointer);
+  }
  SET_TexSubImage1D(exec, _mesa_TexSubImage1D);
  SET_TexSubImage2D(exec, _mesa_TexSubImage2D);
-  SET_VertexPointer(exec, _mesa_VertexPointer);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_VertexPointer(exec, _mesa_VertexPointer);
+  }
 #endif
 
  /* 1.2 */
@@ -327,31 +374,37 @@ _mesa_create_exec_table(void)
 
  /* 11. GL_EXT_histogram */
 #if 0
-  SET_GetHistogramEXT(exec, _mesa_GetHistogram);
-  SET_GetHistogramParameterfvEXT(exec, _mesa_GetHistogramParameterfv);
-  SET_GetHistogramParameterivEXT(exec, _mesa_GetHistogramParameteriv);
-  SET_GetMinmaxEXT(exec, _mesa_GetMinmax);
-  SET_GetMinmaxParameterfvEXT(exec, _mesa_GetMinmaxParameterfv);
-  SET_GetMinmaxParameterivEXT(exec, _mesa_GetMinmaxParameteriv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_GetHistogramEXT(exec, _mesa_GetHistogram);
+   SET_GetHistogramParameterfvEXT(exec, _mesa_GetHistogramParameterfv);
+   SET_GetHistogramParameterivEXT(exec, _mesa_GetHistogramParameteriv);
+   SET_GetMinmaxEXT(exec, _mesa_GetMinmax);
+   SET_GetMinmaxParameterfvEXT(exec, _mesa_GetMinmaxParameterfv);
+   SET_GetMinmaxParameterivEXT(exec, _mesa_GetMinmaxParameteriv);
+  }
 #endif
 
  /* 14. SGI_color_table */
 #if 0
-  SET_ColorTableSGI(exec, _mesa_ColorTable);
-  SET_ColorSubTableSGI(exec, _mesa_ColorSubTable);
-  SET_GetColorTableSGI(exec, _mesa_GetColorTable);
-  SET_GetColorTableParameterfvSGI(exec, _mesa_GetColorTableParameterfv);
-  SET_GetColorTableParameterivSGI(exec, _mesa_GetColorTableParameteriv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_ColorTableSGI(exec, _mesa_ColorTable);
+   SET_ColorSubTableSGI(exec, _mesa_ColorSubTable);
+   SET_GetColorTableSGI(exec, _mesa_GetColorTable);
+   SET_GetColorTableParameterfvSGI(exec, _mesa_GetColorTableParameterfv);
+   SET_GetColorTableParameterivSGI(exec, _mesa_GetColorTableParameteriv);
+  }
 #endif
 
  /* 30. GL_EXT_vertex_array */
 #if _HAVE_FULL_GL
-  SET_ColorPointerEXT(exec, _mesa_ColorPointerEXT);
-  SET_EdgeFlagPointerEXT(exec, _mesa_EdgeFlagPointerEXT);
-  SET_IndexPointerEXT(exec, _mesa_IndexPointerEXT);
-  SET_NormalPointerEXT(exec, _mesa_NormalPointerEXT);
-  SET_TexCoordPointerEXT(exec, _mesa_TexCoordPointerEXT);
-  SET_VertexPointerEXT(exec, _mesa_VertexPointerEXT);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_ColorPointerEXT(exec, _mesa_ColorPointerEXT);
+   SET_EdgeFlagPointerEXT(exec, _mesa_EdgeFlagPointerEXT);
+   SET_IndexPointerEXT(exec, _mesa_IndexPointerEXT);
+   SET_NormalPointerEXT(exec, _mesa_NormalPointerEXT);
+   SET_TexCoordPointerEXT(exec, _mesa_TexCoordPointerEXT);
+   SET_VertexPointerEXT(exec, _mesa_VertexPointerEXT);
+  }
 #endif
 
  /* 37. GL_EXT_blend_minmax */
@@ -483,10 +536,12 @@ _mesa_create_exec_table(void)
 
  /* ARB 3. GL_ARB_transpose_matrix */
 #if _HAVE_FULL_GL
-  SET_LoadTransposeMatrixdARB(exec, _mesa_LoadTransposeMatrixdARB);
-  SET_LoadTransposeMatrixfARB(exec, _mesa_LoadTransposeMatrixfARB);
-  SET_MultTransposeMatrixdARB(exec, _mesa_MultTransposeMatrixdARB);
-  SET_MultTransposeMatrixfARB(exec, _mesa_MultTransposeMatrixfARB);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_LoadTransposeMatrixdARB(exec, _mesa_LoadTransposeMatrixdARB);
+   SET_LoadTransposeMatrixfARB(exec, _mesa_LoadTransposeMatrixfARB);
+   SET_MultTransposeMatrixdARB(exec, _mesa_MultTransposeMatrixdARB);
+   SET_MultTransposeMatrixfARB(exec, _mesa_MultTransposeMatrixfARB);
+  }
 #endif
 
  /* ARB 5. GL_ARB_multisample */
diff --git a/src/mesa/main/api_exec.h b/src/mesa/main/api_exec.h
index 29c953f..100e972 100644
--- a/src/mesa/main/api_exec.h
+++ b/src/mesa/main/api_exec.h
@@ -28,12 +28,13 @@
 
 
 struct _glapi_table;
+struct gl_context;
 
 extern struct _glapi_table *
 _mesa_alloc_dispatch_table(int size);
 
 extern struct _glapi_table *
-_mesa_create_exec_table(void);
+_mesa_create_exec_table(struct gl_context *ctx);
 
 extern struct _glapi_table *
 _mesa_create_exec_table_es1(void);
diff --git a/src/mesa/main/context.c b/src/mesa/main/context.c
index 7dbfe0f..05140a6 100644
--- a/src/mesa/main/context.c
+++ b/src/mesa/main/context.c
@@ -963,7 +963,7 @@ _mesa_initialize_context(struct gl_context *ctx,
 #if FEATURE_GL
  case API_OPENGL:
  case API_OPENGL_CORE:
-   ctx->Exec = _mesa_create_exec_table();
+   ctx->Exec = _mesa_create_exec_table(ctx);
    break;
 #endif
 #if FEATURE_ES1
diff --git a/src/mesa/main/vtxfmt.c b/src/mesa/main/vtxfmt.c
index bc925b0..ce490ed 100644
--- a/src/mesa/main/vtxfmt.c
+++ b/src/mesa/main/vtxfmt.c
@@ -45,57 +45,64 @@
 * API dispatch table.
 */
 static void
-install_vtxfmt( struct _glapi_table *tab, const GLvertexformat *vfmt )
+install_vtxfmt(struct gl_context *ctx, struct _glapi_table *tab,
+        const GLvertexformat *vfmt)
 {
  _mesa_install_arrayelt_vtxfmt(tab, vfmt);
 
-  SET_Color3f(tab, vfmt->Color3f);
-  SET_Color3fv(tab, vfmt->Color3fv);
-  SET_Color4f(tab, vfmt->Color4f);
-  SET_Color4fv(tab, vfmt->Color4fv);
-  SET_EdgeFlag(tab, vfmt->EdgeFlag);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Color3f(tab, vfmt->Color3f);
+   SET_Color3fv(tab, vfmt->Color3fv);
+   SET_Color4f(tab, vfmt->Color4f);
+   SET_Color4fv(tab, vfmt->Color4fv);
+   SET_EdgeFlag(tab, vfmt->EdgeFlag);
+  }
 
  _mesa_install_eval_vtxfmt(tab, vfmt);
 
-  SET_FogCoordfEXT(tab, vfmt->FogCoordfEXT);
-  SET_FogCoordfvEXT(tab, vfmt->FogCoordfvEXT);
-  SET_Indexf(tab, vfmt->Indexf);
-  SET_Indexfv(tab, vfmt->Indexfv);
-  SET_Materialfv(tab, vfmt->Materialfv);
-  SET_MultiTexCoord1fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord1fARB);
-  SET_MultiTexCoord1fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord1fvARB);
-  SET_MultiTexCoord2fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord2fARB);
-  SET_MultiTexCoord2fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord2fvARB);
-  SET_MultiTexCoord3fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord3fARB);
-  SET_MultiTexCoord3fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord3fvARB);
-  SET_MultiTexCoord4fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord4fARB);
-  SET_MultiTexCoord4fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord4fvARB);
-  SET_Normal3f(tab, vfmt->Normal3f);
-  SET_Normal3fv(tab, vfmt->Normal3fv);
-  SET_SecondaryColor3fEXT(tab, vfmt->SecondaryColor3fEXT);
-  SET_SecondaryColor3fvEXT(tab, vfmt->SecondaryColor3fvEXT);
-  SET_TexCoord1f(tab, vfmt->TexCoord1f);
-  SET_TexCoord1fv(tab, vfmt->TexCoord1fv);
-  SET_TexCoord2f(tab, vfmt->TexCoord2f);
-  SET_TexCoord2fv(tab, vfmt->TexCoord2fv);
-  SET_TexCoord3f(tab, vfmt->TexCoord3f);
-  SET_TexCoord3fv(tab, vfmt->TexCoord3fv);
-  SET_TexCoord4f(tab, vfmt->TexCoord4f);
-  SET_TexCoord4fv(tab, vfmt->TexCoord4fv);
-  SET_Vertex2f(tab, vfmt->Vertex2f);
-  SET_Vertex2fv(tab, vfmt->Vertex2fv);
-  SET_Vertex3f(tab, vfmt->Vertex3f);
-  SET_Vertex3fv(tab, vfmt->Vertex3fv);
-  SET_Vertex4f(tab, vfmt->Vertex4f);
-  SET_Vertex4fv(tab, vfmt->Vertex4fv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_FogCoordfEXT(tab, vfmt->FogCoordfEXT);
+   SET_FogCoordfvEXT(tab, vfmt->FogCoordfvEXT);
+   SET_Indexf(tab, vfmt->Indexf);
+   SET_Indexfv(tab, vfmt->Indexfv);
+   SET_Materialfv(tab, vfmt->Materialfv);
+   SET_MultiTexCoord1fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord1fARB);
+   SET_MultiTexCoord1fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord1fvARB);
+   SET_MultiTexCoord2fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord2fARB);
+   SET_MultiTexCoord2fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord2fvARB);
+   SET_MultiTexCoord3fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord3fARB);
+   SET_MultiTexCoord3fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord3fvARB);
+   SET_MultiTexCoord4fARB(tab, vfmt->MultiTexCoord4fARB);
+   SET_MultiTexCoord4fvARB(tab, vfmt->MultiTexCoord4fvARB);
+   SET_Normal3f(tab, vfmt->Normal3f);
+   SET_Normal3fv(tab, vfmt->Normal3fv);
+   SET_SecondaryColor3fEXT(tab, vfmt->SecondaryColor3fEXT);
+   SET_SecondaryColor3fvEXT(tab, vfmt->SecondaryColor3fvEXT);
+   SET_TexCoord1f(tab, vfmt->TexCoord1f);
+   SET_TexCoord1fv(tab, vfmt->TexCoord1fv);
+   SET_TexCoord2f(tab, vfmt->TexCoord2f);
+   SET_TexCoord2fv(tab, vfmt->TexCoord2fv);
+   SET_TexCoord3f(tab, vfmt->TexCoord3f);
+   SET_TexCoord3fv(tab, vfmt->TexCoord3fv);
+   SET_TexCoord4f(tab, vfmt->TexCoord4f);
+   SET_TexCoord4fv(tab, vfmt->TexCoord4fv);
+   SET_Vertex2f(tab, vfmt->Vertex2f);
+   SET_Vertex2fv(tab, vfmt->Vertex2fv);
+   SET_Vertex3f(tab, vfmt->Vertex3f);
+   SET_Vertex3fv(tab, vfmt->Vertex3fv);
+   SET_Vertex4f(tab, vfmt->Vertex4f);
+   SET_Vertex4fv(tab, vfmt->Vertex4fv);
+  }
 
  _mesa_install_dlist_vtxfmt(tab, vfmt);  /* glCallList / glCallLists */
 
-  SET_Begin(tab, vfmt->Begin);
-  SET_End(tab, vfmt->End);
-  SET_PrimitiveRestartNV(tab, vfmt->PrimitiveRestartNV);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   SET_Begin(tab, vfmt->Begin);
+   SET_End(tab, vfmt->End);
+   SET_PrimitiveRestartNV(tab, vfmt->PrimitiveRestartNV);
 
-  SET_Rectf(tab, vfmt->Rectf);
+   SET_Rectf(tab, vfmt->Rectf);
+  }
 
  SET_DrawArrays(tab, vfmt->DrawArrays);
  SET_DrawElements(tab, vfmt->DrawElements);
@@ -154,42 +161,44 @@ install_vtxfmt( struct _glapi_table *tab, const GLvertexformat *vfmt )
  SET_VertexAttribI3uivEXT(tab, vfmt->VertexAttribI3uiv);
  SET_VertexAttribI4uivEXT(tab, vfmt->VertexAttribI4uiv);
 
-  /* GL_ARB_vertex_type_10_10_10_2_rev / GL 3.3 */
-  SET_VertexP2ui(tab, vfmt->VertexP2ui);
-  SET_VertexP2uiv(tab, vfmt->VertexP2uiv);
-  SET_VertexP3ui(tab, vfmt->VertexP3ui);
-  SET_VertexP3uiv(tab, vfmt->VertexP3uiv);
-  SET_VertexP4ui(tab, vfmt->VertexP4ui);
-  SET_VertexP4uiv(tab, vfmt->VertexP4uiv);
-
-  SET_TexCoordP1ui(tab, vfmt->TexCoordP1ui);
-  SET_TexCoordP1uiv(tab, vfmt->TexCoordP1uiv);
-  SET_TexCoordP2ui(tab, vfmt->TexCoordP2ui);
-  SET_TexCoordP2uiv(tab, vfmt->TexCoordP2uiv);
-  SET_TexCoordP3ui(tab, vfmt->TexCoordP3ui);
-  SET_TexCoordP3uiv(tab, vfmt->TexCoordP3uiv);
-  SET_TexCoordP4ui(tab, vfmt->TexCoordP4ui);
-  SET_TexCoordP4uiv(tab, vfmt->TexCoordP4uiv);
-
-  SET_MultiTexCoordP1ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP1ui);
-  SET_MultiTexCoordP2ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP2ui);
-  SET_MultiTexCoordP3ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP3ui);
-  SET_MultiTexCoordP4ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP4ui);
-  SET_MultiTexCoordP1uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP1uiv);
-  SET_MultiTexCoordP2uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP2uiv);
-  SET_MultiTexCoordP3uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP3uiv);
-  SET_MultiTexCoordP4uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP4uiv);
-
-  SET_NormalP3ui(tab, vfmt->NormalP3ui);
-  SET_NormalP3uiv(tab, vfmt->NormalP3uiv);
-
-  SET_ColorP3ui(tab, vfmt->ColorP3ui);
-  SET_ColorP4ui(tab, vfmt->ColorP4ui);
-  SET_ColorP3uiv(tab, vfmt->ColorP3uiv);
-  SET_ColorP4uiv(tab, vfmt->ColorP4uiv);
-
-  SET_SecondaryColorP3ui(tab, vfmt->SecondaryColorP3ui);
-  SET_SecondaryColorP3uiv(tab, vfmt->SecondaryColorP3uiv);
+  if (ctx->API != API_OPENGL_CORE) {
+   /* GL_ARB_vertex_type_10_10_10_2_rev / GL 3.3 */
+   SET_VertexP2ui(tab, vfmt->VertexP2ui);
+   SET_VertexP2uiv(tab, vfmt->VertexP2uiv);
+   SET_VertexP3ui(tab, vfmt->VertexP3ui);
+   SET_VertexP3uiv(tab, vfmt->VertexP3uiv);
+   SET_VertexP4ui(tab, vfmt->VertexP4ui);
+   SET_VertexP4uiv(tab, vfmt->VertexP4uiv);
+
+   SET_TexCoordP1ui(tab, vfmt->TexCoordP1ui);
+   SET_TexCoordP1uiv(tab, vfmt->TexCoordP1uiv);
+   SET_TexCoordP2ui(tab, vfmt->TexCoordP2ui);
+   SET_TexCoordP2uiv(tab, vfmt->TexCoordP2uiv);
+   SET_TexCoordP3ui(tab, vfmt->TexCoordP3ui);
+   SET_TexCoordP3uiv(tab, vfmt->TexCoordP3uiv);
+   SET_TexCoordP4ui(tab, vfmt->TexCoordP4ui);
+   SET_TexCoordP4uiv(tab, vfmt->TexCoordP4uiv);
+
+   SET_MultiTexCoordP1ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP1ui);
+   SET_MultiTexCoordP2ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP2ui);
+   SET_MultiTexCoordP3ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP3ui);
+   SET_MultiTexCoordP4ui(tab, vfmt->MultiTexCoordP4ui);
+   SET_MultiTexCoordP1uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP1uiv);
+   SET_MultiTexCoordP2uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP2uiv);
+   SET_MultiTexCoordP3uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP3uiv);
+   SET_MultiTexCoordP4uiv(tab, vfmt->MultiTexCoordP4uiv);
+
+   SET_NormalP3ui(tab, vfmt->NormalP3ui);
+   SET_NormalP3uiv(tab, vfmt->NormalP3uiv);
+
+   SET_ColorP3ui(tab, vfmt->ColorP3ui);
+   SET_ColorP4ui(tab, vfmt->ColorP4ui);
+   SET_ColorP3uiv(tab, vfmt->ColorP3uiv);
+   SET_ColorP4uiv(tab, vfmt->ColorP4uiv);
+
+   SET_SecondaryColorP3ui(tab, vfmt->SecondaryColorP3ui);
+   SET_SecondaryColorP3uiv(tab, vfmt->SecondaryColorP3uiv);
+  }
 
  SET_VertexAttribP1ui(tab, vfmt->VertexAttribP1ui);
  SET_VertexAttribP2ui(tab, vfmt->VertexAttribP2ui);
@@ -210,7 +219,7 @@ void
 _mesa_install_exec_vtxfmt(struct gl_context *ctx, const GLvertexformat *vfmt)
 {
  if (_mesa_is_desktop_gl(ctx))
-   install_vtxfmt( ctx->Exec, vfmt );
+   install_vtxfmt( ctx, ctx->Exec, vfmt );
 }
 
 
@@ -222,7 +231,7 @@ void
 _mesa_install_save_vtxfmt(struct gl_context *ctx, const GLvertexformat *vfmt)
 {
  if (_mesa_is_desktop_gl(ctx))
-   install_vtxfmt( ctx->Save, vfmt );
+   install_vtxfmt( ctx, ctx->Save, vfmt );
 }
 
 
-- 
1.7.9.5More information about the mesa-dev mailing list