[Mesa-dev] [PATCH 2/2] driconf: Update Catalan translation

Alex Henrie alexhenrie24 at gmail.com
Sun Feb 8 23:02:35 PST 2015


Signed-off-by: Alex Henrie <alexhenrie24 at gmail.com>
---
 src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/ca.po | 52 ++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 34 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/ca.po b/src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/ca.po
index 23e9f42..f89690a 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/ca.po
+++ b/src/mesa/drivers/dri/common/xmlpool/ca.po
@@ -25,15 +25,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mesa 10.1.0-devel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-25 22:29-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-26 14:43-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-07 02:08-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-08 23:36-0700\n"
 "Last-Translator: Alex Henrie <alexhenrie24 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
 #: t_options.h:56
 msgid "Debugging"
@@ -83,8 +83,8 @@ msgstr "Deshabilita el GL_ARB_shader_bit_encoding"
 msgid ""
 "Force a default GLSL version for shaders that lack an explicit #version line"
 msgstr ""
-"Força una versió GLSL per defecte en els shaders als quals falta una línia "
-"#version explícita"
+"Força una versió GLSL per defecte en els shaders als quals lis manca una "
+"línia #version explícita"
 
 #: t_options.h:110
 msgid "Allow GLSL #extension directives in the middle of shaders"
@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "Permet les directives #extension GLSL en el mitjà dels shaders"
 
 #: t_options.h:120
 msgid "Image Quality"
-msgstr "Qualitat d'Imatge"
+msgstr "Qualitat d'imatge"
 
 #: t_options.h:133
 msgid "Texture color depth"
@@ -149,11 +149,11 @@ msgstr "Mètode d'arrodoniment de color"
 
 #: t_options.h:171
 msgid "Round color components downward"
-msgstr "Arrondeix els components de color a baix"
+msgstr "Arrodoneix els components de color a baix"
 
 #: t_options.h:172
 msgid "Round to nearest color"
-msgstr "Arrondeix al color més proper"
+msgstr "Arrodoneix al color més proper"
 
 #: t_options.h:181
 msgid "Color dithering method"
@@ -181,15 +181,15 @@ msgstr "Un filtre de postprocessament per a aplicar cel shading a la sortida"
 
 #: t_options.h:200
 msgid "A post-processing filter to remove the red channel"
-msgstr "Un filtre de postprocessament per a treure el canal vermell"
+msgstr "Un filtre de postprocessament per a eliminar el canal vermell"
 
 #: t_options.h:205
 msgid "A post-processing filter to remove the green channel"
-msgstr "Un filtre de postprocessament per a treure el canal verd"
+msgstr "Un filtre de postprocessament per a eliminar el canal verd"
 
 #: t_options.h:210
 msgid "A post-processing filter to remove the blue channel"
-msgstr "Un filtre de postprocessament per a treure el canal blau"
+msgstr "Un filtre de postprocessament per a eliminar el canal blau"
 
 #: t_options.h:215
 msgid ""
@@ -222,17 +222,17 @@ msgstr "Utilitza la canonada TCL de programari"
 
 #: t_options.h:240
 msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Utilitza el TCL maquinàri com la primera fase de la canonada TCL"
+msgstr "Utilitza el TCL de maquinari com la primera fase de la canonada TCL"
 
 #: t_options.h:241
 msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Passar per alt la canonada TCL"
+msgstr "Passa per alt la canonada TCL"
 
 #: t_options.h:242
 msgid ""
 "Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
 msgstr ""
-"Passar per alt la canonada TCL amb codi màquina basat en estats, generat "
+"Passa per alt la canonada TCL amb codi de màquina basat en estats, generat "
 "sobre la marxa"
 
 #: t_options.h:251
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "Espera activa pel maquinari de gràfics"
 
 #: t_options.h:253
 msgid "Sleep for brief intervals while waiting for the graphics hardware"
-msgstr "Dormi per intervals breus mentre s'espera al maquinari de gràfics"
+msgstr "Dorm per intervals breus mentre s'espera al maquinari de gràfics"
 
 #: t_options.h:254
 msgid "Let the graphics hardware emit a software interrupt and sleep"
@@ -259,7 +259,7 @@ msgstr "Sincronització amb refresc vertical (intervals d'intercanvi)"
 #: t_options.h:265
 msgid "Never synchronize with vertical refresh, ignore application's choice"
 msgstr ""
-"Mai sincronitzis amb el refresc vertial, ignora l'elecció de l'aplicació"
+"Mai sincronitzis amb el refresc vertical, ignora l'elecció de l'aplicació"
 
 #: t_options.h:266
 msgid "Initial swap interval 0, obey application's choice"
@@ -301,7 +301,7 @@ msgstr "Tota la memòria disponible"
 
 #: t_options.h:296
 msgid "Only card memory (if available)"
-msgstr "Només memòria de tarjeta (si està disponible)"
+msgstr "Només memòria de targeta (si està disponible)"
 
 #: t_options.h:297
 msgid "Only GART (AGP/PCIE) memory (if available)"
@@ -329,4 +329,20 @@ msgstr "Inicialització"
 
 #: t_options.h:341
 msgid "Define the graphic device to use if possible"
-msgstr "Defineix el dispositiu de gràfics que usar si és possible"
+msgstr "Defineix el dispositiu de gràfics que utilitzar si és possible"
+
+#: t_options.h:350
+msgid "Gallium Nine"
+msgstr "Gallium Nou"
+
+#: t_options.h:354
+msgid ""
+"Define the throttling value. -1 for no throttling, -2 for default (usually "
+"2), 0 for glfinish behaviour"
+msgstr ""
+"Defineix el valor de regulació. -1 per a no regular, -2 per al predeterminat "
+"(generalment 2), 0 per al comportament de glfinish"
+
+#: t_options.h:359
+msgid "Use an additional thread to submit buffers."
+msgstr "Utilitza un fil addicional per a entregar els buffers."
-- 
2.3.0More information about the mesa-dev mailing list