[Mesa-dev] [PATCH 9/9] mesa: move legacy dri config option texture_depth

Marek Olšák maraeo at gmail.com
Tue Sep 18 02:18:41 UTC 2018


For the series:

Reviewed-by: Marek Olšák <marek.olsak at amd.com>

Marek

On Wed, Aug 29, 2018 at 8:19 PM, Timothy Arceri <tarceri at itsqueeze.com> wrote:
> ---
> src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.h | 13 +++++++++++++
> src/util/xmlpool/ca.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/de.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/es.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/fr.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/nl.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/sv.po           | 20 --------------------
> src/util/xmlpool/t_options.h        | 14 --------------
> 8 files changed, 13 insertions(+), 134 deletions(-)
>
> diff --git a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.h b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.h
> index 30202aec8b0..af1b9454e10 100644
> --- a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.h
> +++ b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.h
> @@ -91,6 +91,19 @@ DRI_CONF_OPT_BEGIN_V(fthrottle_mode,enum,def,"0:2") \
>     DRI_CONF_DESC_END \
> DRI_CONF_OPT_END
>
> +#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_FB    0
> +#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_32    1
> +#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_16    2
> +#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_FORCE_16 3
> +#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH(def) \
> +DRI_CONF_OPT_BEGIN_V(texture_depth,enum,def,"0:3") \
> +    DRI_CONF_DESC_BEGIN(en,"Texture color depth") \
> +        DRI_CONF_ENUM(0,"Prefer frame buffer color depth") \
> +        DRI_CONF_ENUM(1,"Prefer 32 bits per texel") \
> +        DRI_CONF_ENUM(2,"Prefer 16 bits per texel") \
> +        DRI_CONF_ENUM(3,"Force 16 bits per texel") \
> +    DRI_CONF_DESC_END \
> +DRI_CONF_OPT_END
>
> #define DRI_CONF_TCL_SW 0
> #define DRI_CONF_TCL_PIPELINED 1
> diff --git a/src/util/xmlpool/ca.po b/src/util/xmlpool/ca.po
> index ddb37b6dd8f..91621f2831d 100644
> --- a/src/util/xmlpool/ca.po
> +++ b/src/util/xmlpool/ca.po
> @@ -82,26 +82,6 @@ msgstr "Permet les directives #extension GLSL en el mitjà dels shaders"
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Qualitat d'imatge"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Profunditat de color de textura"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Prefereix profunditat de color del framebuffer"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Prefereix 32 bits per texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Prefereix 16 bits per texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Força 16 bits per texel"
> -
> #: t_options.h:195
> msgid "A post-processing filter to cel-shade the output"
> msgstr "Un filtre de postprocessament per a aplicar cel shading a la sortida"
> diff --git a/src/util/xmlpool/de.po b/src/util/xmlpool/de.po
> index 7b5b9510cfc..8c1d3df3f11 100644
> --- a/src/util/xmlpool/de.po
> +++ b/src/util/xmlpool/de.po
> @@ -59,26 +59,6 @@ msgstr ""
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Bildqualität"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Texturfarbtiefe"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Bevorzuge Farbtiefe des Framebuffers"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Bevorzuge 32 bits pro Texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Bevorzuge 16 bits pro Texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Erzwinge 16 bits pro Texel"
> -
> #: t_options.h:195
> msgid "A post-processing filter to cel-shade the output"
> msgstr "Nachbearbeitungsfilter für Cell Shading"
> diff --git a/src/util/xmlpool/es.po b/src/util/xmlpool/es.po
> index 81106ae7139..e5f44c8efc5 100644
> --- a/src/util/xmlpool/es.po
> +++ b/src/util/xmlpool/es.po
> @@ -66,26 +66,6 @@ msgstr "Permite directivas #extension GLSL en medio de los shaders"
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Calidad de imagen"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Profundidad de color de textura"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Preferir profundidad de color del framebuffer"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Preferir 32 bits por texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Preferir 16 bits por texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Forzar a 16 bits por texel"
> -
> #: t_options.h:195
> msgid "A post-processing filter to cel-shade the output"
> msgstr "Un filtro de postprocesamiento para aplicar cel shading a la salida"
> diff --git a/src/util/xmlpool/fr.po b/src/util/xmlpool/fr.po
> index f1a2ce0748e..aa8706cbb1c 100644
> --- a/src/util/xmlpool/fr.po
> +++ b/src/util/xmlpool/fr.po
> @@ -58,26 +58,6 @@ msgstr ""
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Qualité d'image"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Profondeur de texture"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Profondeur de couleur"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Préférer 32 bits par texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Prérérer 16 bits par texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Forcer 16 bits par texel"
> -
> #: t_options.h:195
> msgid "A post-processing filter to cel-shade the output"
> msgstr ""
> diff --git a/src/util/xmlpool/nl.po b/src/util/xmlpool/nl.po
> index 183d38ed468..50a53cc9cc4 100644
> --- a/src/util/xmlpool/nl.po
> +++ b/src/util/xmlpool/nl.po
> @@ -58,26 +58,6 @@ msgstr ""
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Beeldkwaliteit"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Textuurkleurendiepte"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Prefereer kaderbufferkleurdiepte"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Prefereer 32 bits per texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Prefereer 16 bits per texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Dwing 16 bits per texel af"
> -
> #: t_options.h:182
> msgid "Horizontal error diffusion"
> msgstr "Horizontale foutdiffusie"
> diff --git a/src/util/xmlpool/sv.po b/src/util/xmlpool/sv.po
> index bb3c120d098..36e5a9b6519 100644
> --- a/src/util/xmlpool/sv.po
> +++ b/src/util/xmlpool/sv.po
> @@ -58,26 +58,6 @@ msgstr ""
> msgid "Image Quality"
> msgstr "Bildkvalitet"
>
> -#: t_options.h:133
> -msgid "Texture color depth"
> -msgstr "Färgdjup för texturer"
> -
> -#: t_options.h:134
> -msgid "Prefer frame buffer color depth"
> -msgstr "Föredra färgdjupet för framebuffer"
> -
> -#: t_options.h:135
> -msgid "Prefer 32 bits per texel"
> -msgstr "Föredra 32 bitar per texel"
> -
> -#: t_options.h:136
> -msgid "Prefer 16 bits per texel"
> -msgstr "Föredra 16 bitar per texel"
> -
> -#: t_options.h:137
> -msgid "Force 16 bits per texel"
> -msgstr "Tvinga 16 bitar per texel"
> -
> #: t_options.h:181
> msgid "Color dithering method"
> msgstr "Färgutjämningsmetod"
> diff --git a/src/util/xmlpool/t_options.h b/src/util/xmlpool/t_options.h
> index 43d4aca2093..07fb03b43b2 100644
> --- a/src/util/xmlpool/t_options.h
> +++ b/src/util/xmlpool/t_options.h
> @@ -147,20 +147,6 @@ DRI_CONF_OPT_END
> DRI_CONF_SECTION_BEGIN \
>     DRI_CONF_DESC(en,gettext("Image Quality"))
>
> -#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_FB    0
> -#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_32    1
> -#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_16    2
> -#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH_FORCE_16 3
> -#define DRI_CONF_TEXTURE_DEPTH(def) \
> -DRI_CONF_OPT_BEGIN_V(texture_depth,enum,def,"0:3") \
> -    DRI_CONF_DESC_BEGIN(en,gettext("Texture color depth")) \
> -        DRI_CONF_ENUM(0,gettext("Prefer frame buffer color depth")) \
> -        DRI_CONF_ENUM(1,gettext("Prefer 32 bits per texel")) \
> -        DRI_CONF_ENUM(2,gettext("Prefer 16 bits per texel")) \
> -        DRI_CONF_ENUM(3,gettext("Force 16 bits per texel")) \
> -    DRI_CONF_DESC_END \
> -DRI_CONF_OPT_END
> -
> #define DRI_CONF_PRECISE_TRIG(def) \
> DRI_CONF_OPT_BEGIN_B(precise_trig, def) \
>     DRI_CONF_DESC(en,gettext("Prefer accuracy over performance in trig functions")) \
> --
> 2.17.1
>
> _______________________________________________
> mesa-dev mailing list
> mesa-dev at lists.freedesktop.org
> https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/mesa-dev


More information about the mesa-dev mailing list