<div dir="ltr"><div dir="ltr">Greetings,<div><br></div><div>I am attempting to get a user service running on my session login.</div><div><br></div><div>The unit is called jack. I've enabled it via:</div><div><br></div><div>$ systemctl --user enable jack</div><div><br></div><div>When I boot up the system and log in I see that it is inactive. I can start it manually without issue:</div><div><br></div><div><div>$ systemctl --user status jack</div><div>● jack.service - JACK 2</div><div>   Loaded: loaded (/home/theophilus/.config/systemd/user/jack.service; enabled; vendor preset: enabled)             </div><div>   Active: inactive (dead)</div><div><br></div><div>$ journalctl --user -u jack -b</div><div>-- Logs begin at Thu 2019-05-09 20:54:31 CDT, end at Thu 2019-05-09 21:13:53 CDT. --                                </div><div>-- No entries --</div><div><br></div><div>$ systemctl --user cat jack</div><div># /home/theophilus/.config/systemd/user/jack.service</div><div>[Unit]</div><div>Description=JACK 2</div><div>Before=sound.target</div><div>Before=pulseaudio.service</div><div>Requires=dbus.socket</div><div><br></div><div>[Service]</div><div>Type=dbus</div><div>BusName=org.jackaudio.Controller</div><div>ExecStart=/usr/bin/jack_control start</div><div>ExecStop=/usr/bin/jack_control stop</div><div>ExecStopPost=/usr/bin/pkill -9 jackdbus</div><div>SuccessExitStatus=0</div><div>RemainAfterExit=true</div><div>#Restart=always</div><div>#RestartSec=5</div><div><br></div><div>[Install]</div><div>WantedBy=default.target</div><div>WantedBy=sound.target</div><div><br></div><div>$ systemctl --user start jack</div><div>$ systemctl --user status jack</div><div>● jack.service - JACK 2</div><div>   Loaded: loaded (/home/theophilus/.config/systemd/user/jack.service; enabled; vendor preset: enabled)             </div><div>   Active: active (exited) since Thu 2019-05-09 21:15:29 CDT; 4s ago                                                </div><div>  Process: 1079 ExecStart=/usr/bin/jack_control start (code=exited, status=0/SUCCESS)                               </div><div> Main PID: 1079 (code=exited, status=0/SUCCESS)</div><div><br></div><div>May 09 21:15:29 calvary systemd[672]: Starting JACK 2...</div><div>May 09 21:15:29 calvary jack_control[1079]: --- start</div><div>May 09 21:15:29 calvary systemd[672]: Started JACK 2.</div></div><div><br></div><div>What am I missing?</div><div><br></div><div>Thanks for the help!</div><div><br></div><div>-m</div></div></div>