[uim-commit] r2464 - in branches/1.0: emacs helper scm

yamaken at freedesktop.org yamaken at freedesktop.org
Thu Dec 8 17:08:32 PST 2005


Author: yamaken
Date: 2005-12-08 17:08:28 -0800 (Thu, 08 Dec 2005)
New Revision: 2464

Added:
  branches/1.0/emacs/README.ja
Removed:
  branches/1.0/emacs/README.jp
Modified:
  branches/1.0/emacs/Makefile.am
  branches/1.0/helper/pref-gtk-custom-widgets.c
  branches/1.0/scm/canna-custom.scm
  branches/1.0/scm/im-custom.scm
  branches/1.0/scm/skk-custom.scm
Log:
* emacs/README.ja
* emacs/README.jp
* emacs/Makefile.am
* helper/pref-gtk-custom-widgets.c
* scm/skk-custom.scm
* scm/canna-custom.scm
* scm/im-custom.scm
 - Port r2461-2463 from trunk


Modified: branches/1.0/emacs/Makefile.am
===================================================================
--- branches/1.0/emacs/Makefile.am	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/emacs/Makefile.am	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EXTRA_DIST = README.jp
+EXTRA_DIST = README.ja
 
 if UIM_EL
 

Copied: branches/1.0/emacs/README.ja (from rev 2463, trunk/emacs/README.ja)

Deleted: branches/1.0/emacs/README.jp
===================================================================
--- branches/1.0/emacs/README.jp	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/emacs/README.jp	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -1,357 +0,0 @@
-uim.el - Emacs uim bridge
-
-Copyright (c) 2005 uim Project http://uim.freedesktop.org/
-
-All rights reserved.
-
-¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏBSD¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤­ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
-
-
-uim.el¤È¤Ï
-==========
-
-uim.el¤Ï¡¤uim¤ÈEmacs¤Î´Ö¤ò·ë¤Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡¥
-
-uim.el¤òƳÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤Emacs¾å¤«¤é¡¤uim¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤
-¥ó¥×¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É¤òľÀÜÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
-
-ÆÃħ
-====
-
-- ¥¤¥ó¥é¥¤¥óÊÑ´¹¸õÊäɽ¼¨
-
-  Emacs¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÂçÄñ¤ÎIM¤¬¥¨¥³¡¼Îΰè¤ËÊÑ´¹¸õÊä¤òɽ¼¨¤¹¤ë
-  ¤Î¤ËÂФ·¡¤uim.el¤ÏÊÑ´¹¸õÊä¤ò
-
-  - ÆþÎÏ°ÌÃ֤Τ¹¤°²¼¤Ë
-  - ½ÄÊý¸þ¤Ëʤ٤Æ
-
-  ɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡¥¤³¤ì¤ò¡Ö¥¤¥ó¥é¥¤¥óÊÑ´¹¸õÊäɽ¼¨¡×¤È
-  ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¥
-
-  ¤³¤Î¥¤¥ó¥é¥¤¥óÊÑ´¹¸õÊäɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¤ÆþÎÏÃ桤ÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦
-  Å٤˻ëÀþ¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎºÇ²¼Éô¤Þ¤Ç°Ü¤¹É¬Íפ¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
-  ¤Þ¤¿¡¤½ÄÊý¸þ¤ËÊÑ´¹¸õÊä¤òʤ٤뤳¤È¤Ç¡¤ÊÑ´¹¸õÊä¤ÎÇÛÃÖ¤¬Â¾
-  ¤Îuim¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÈƱÍͤˤʤ뤿¤á¡¤²£Êý¸þ¤Ëʤ٤¿¾ì¹ç¤ËÈæ
-  ¤Ù¤Æ°ãÏ´¶Ìµ¤¯Áàºî¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
-
-- ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ø¤ÎÁÞÆþ
-
-  uim.el¤ÏÊÑ´¹Ãæ¤Îʸ»úÎó(¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È)¤ò¡¤¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¾å¤Ëľ
-  ÀÜÁÞÆþ¤·¤Æɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡¥
-
-  ¤½¤Î¤¿¤á¡¤uim-xim¤äuim-fepÅù¤ÇEmacs¤ËÆþÎϤ¹¤ë¾ì¹ç¤ËȯÀ¸
-  ¤¹¤ë¡¤Ê¸»úÆþÎÏÃæ¤Ë´û¸¤Îʸ»ú¤¬°ì»þŪ¤Ë¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê
-  ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡¥
-
-
-- ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤´¤È¤ËÆÈΩ¤·¤¿IM¤Î´ÉÍý
-
-  uim.el¤Ï¡¤ÆþÎÏ¥¨¥ó¥¸¥óÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ëè¤Ë´°Á´¤Ë
-  ÆÈΩ¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡¥
-
-  ¤½¤Î¤¿¤á¡¤¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ëè¤Ë°Û¤Ê¤ëÊÑ´¹¥¨¥ó¥¸¥ó(Anthy¡¤SKK¡¤
-  CannaÅù)¤òÍøÍѤ·¤¿¤ê¡¤Ê£¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÇʹԤ·¤ÆÊÑ´¹½èÍý¤ò
-  ¿Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡¥
-
-
-
-Æ°¤«¤¹¤Î¤ËɬÍפʤâ¤Î
-====================
-
-- GNU Emacs ¤â¤·¤¯¤Ï XEmacs
-
- - GNU Emacs¤Ï¡¤20.7.1¡¤21.3.1¡¤22.0.50(CVSÈÇ) ¤ÇÆ°ºî³Îǧ
-
- - XEmacs ¤Ï 21.4.17 (sumo + mule-sumo) ¤ÇÆ°ºî³Îǧ
-
- ¢¨ Mule-2.3 ¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó
-  ¤ª¤½¤é¤¯ GNU Emacs-21.x ¤¬ºÇ¤â°ÂÄꤷ¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹
-
-- uim
-
- - ¤ª¤½¤é¤¯ 0.4.6 °Ê¾å (ºÇ¿·Èǿ侩)
-
-
-- Anthy Åù¤Î¡¤uim¤«¤éÍøÍѲÄǽ¤Ê³Æ¼ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É
-
-
-
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¼ê½ç
-================
-
-uim.el¤Ï¡¤Emacs LISP¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤È¡¤uim¤Î¥é¥¤¥Ö
-¥é¥ê¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÊÑ´¹½èÍýÅù¤ò¹Ô¤¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¨
-¥ó¥É(uim-el-agent)¤È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
-
-¤½¤Î¤¿¤á¡¤uim.el¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¤C¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥³
-¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡¥
-
-Ä̾ï¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²Äǽ¤Ç¤¹¡¥
-
- % ./configure
- % make
- % su
- # make install
-
-
-¢¨ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®¤Ë¼ã´³Êѹ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¤°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
-  ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¤¾å½ñ¤­¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤»¤º¤Ë¡¤°ìö
-  ¸Å¤¤¤â¤Î¤òºï½ü¤·¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-
-
-
-»È¤¤Êý
-======
-
-
-uim.el¤Ï¡¤Ä¾ÀÜ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤òµ¯Æ°¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤È¡¤LEIM¤Î
-ºîË¡¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æµ¯Æ°¤¹¤ëÊýË¡¤Î2¼ïÎब¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
-¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¤´ðËÜŪ¤ÊÉôʬ¤ÏÊѤï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¥
-
-¢¨ °ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¡¤ÀßÄêÊýË¡¤¬¼ã´³Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
-  ¸æÃí°Õ²¼¤µ¤¤¡¥
-
-
-[¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤ÇľÀÜuim.el¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Î´ðËÜÀßÄê]
-
-.emacs¤Ë°Ê²¼¤Îµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-
- ;; uim.el¤òÆɤ߹þ¤à
- (require 'uim)
- ;; Emacsµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë²¼µ­¤òµ­ºÜ
- ;; (autoload 'uim-mode "uim" nil t)
-
- ;; ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎIM¤Î»ØÄê (°Ê²¼¤ÏAnthy¤ÎÎã)
- ;;  »ØÄꤷ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïuim¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÈƱ¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ;; (setq uim-default-im-engine "anthy")
-
- ;; uim¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥­¡¼¤ÎÀßÄê(C-o¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÎÎã)
- (global-set-key "\C-o" 'uim-mode)
-
-
-[LEIM¤ÎºîË¡¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æuim.el¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Î´ðËÜÀßÄê]
-
-.emacs¤Ë°Ê²¼¤Îµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-
- ;; LEIM¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Ä¤Äuim.el¤òÆɤ߹þ¤à
- (require 'uim-leim)
-
- ;; ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎIM¤ÎÀßÄê (°Ê²¼¤ÏAnthy¤ÎÎã)
- ;;  »ØÄꤷ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¤LEIM¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎIM¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹
- (setq default-input-method "japanese-anthy-uim")
-
-
- ¢¨LEIM¤Ç¤Î IM ̾¤Ï
-
-   <EmacsŪ¸À¸ì̾>-<uim¤ÎÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëIM̾>-uim
-
-  ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥uimŪ¸À¸ì̾¤ÈEmacsŪ¸À¸ì̾¤ÎÂбþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-  uim-el/uim-var.el¤Î uim-lang-code ¤Ç³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡¥
-
-  ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëIM°ìÍ÷¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
-
-   M-x set-input-method RET TAB
-
-
-
-[¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê]
-
-´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤ä¡¤uim.el¤ò¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤ÏÊ̤ξì½ê¤Ë
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¾ì¹çÅù¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤òÄ̤¹É¬Íפ¬
-¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¥É¬Íפ˱þ¤¸¤Æuim.el¤òÆɤ߹þ¤àÉôʬ¤è¤ê¤â Á° ¤Ëµ­½Ò¤·
-¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-
- ;; uim.el¤Îlisp¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡¤Emasc¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤òÄ̤·¤Æ
- ;; ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¤¥Ñ¥¹¤òÄ̤¹
- (setq load-path (append '("/home/nosuke/uim-el/uim-el") load-path))
-
- ;; uim-el-agent¤¬¡¤Emacs¾å¤Ç¥Ñ¥¹¤ÎÄ̤äƤ¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç
- ;; ľÀܾì½ê¤ò»ØÄê
- (setq uim-el-agent "/home/nosuke/uim-el/uim-el-agent/uim-el-agent")
-
-
-
-
-[¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍѤÎÀßÄê]
-
-* ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎEscape¥­¡¼¤ÎµóÆ°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
-
-Emacs¤ò -nw ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¤
-uim.el¤Ï F10¤äDeleteÅù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥­¡¼¤òǧ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¤
-¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏñÆȤDz¡²¼¤µ¤ì¤¿ Escape¤òuim¦¤ËÅϤµ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
-¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
-
-uim¦¤ÇñÆȤÎEscape¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥É¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¤
-Escape¤ò2²ó³¤±¤ÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¥
-
-
-¤Ê¤ª¡¤.emacs¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Èɽ¼¨
-»þ¤Î¤ß¡¤Ã±ÆȤÎEscape¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡¥
-
- ;; ñÆȤÎEsc¤Î²¡²¼¤ò¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¾å¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
- (setq uim-use-single-escape-on-terminal t)
-
-¤¿¤À¤·¡¤¤³¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¤¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¾å¤Ç¤ÏFn¥­¡¼¤äDelete¥­¡¼
-¤Î¾¡¤Alt¥­¡¼¤òÁȤ߹ç¤ï¤»¤¿¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥ÉÅù¤âÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¯
-¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡¥
-
-
-* ¥¤¥ó¥é¥¤¥óÊÑ´¹¸õÊäɽ¼¨¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
- 
-¥¤¥ó¥é¥¤¥óÊÑ´¹¸õÊäɽ¼¨¤ÏEmacs¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ý¡¼
-¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç̵¤¤¾ì¹çÅù¤ËÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¤¥Ç¥Õ¥©¥ë
-¥È¤Ç¤Ï̵¸ú²½¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
-ÊÑ´¹¸õÊä¤Î¥¤¥ó¥é¥¤¥óɽ¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¿¶Éñ¤òÊѹ¹¤·¤¿¤¤
-¾ì¹ç¤Ï¡¤°Ê²¼¤ò .emacs ¤Ëµ­½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¥
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¤¥ó¥é¥¤¥óɽ¼¨¤Ë¤¹¤ë
- (setq uim-candidate-display-inline t)
-
-
-ÊÑ´¹¸õÊä¤Î¥¤¥ó¥é¥¤¥óɽ¼¨¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤éÀÚÂؤ¨¤¿¤¤
-¾ì¹ç¤Ï¡¤°Ê²¼¤ò .emacs ¤Ëµ­½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¥
-
- ;; Æ°ºîÃæ¤ËÊÑ´¹¸õÊä¤Îɽ¼¨Êý¼°¤òÀÚÂؤ¨¤ë
- ;; (M-;¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÎÎã)
- (global-set-key "\M-;" 'uim-switch-candidate-display-mode)
-
-
-
-* ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤äÊÑ´¹¸õÊä¤Î¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë
-
-ÊÑ´¹¸õÊäÅù¤Î¿§¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È
-¤ÇÊѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡¥
-
-ÍøÍѲÄǽ¤Ê¿§¤Ï M-x list-colors-display ¤Ç³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡¥
-
- ;; ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤Îʸ»ú¿§¡¦ÇØ·Ê¿§
- (set-face-foreground 'uim-preedit-highlight-face "white")
- (set-face-background 'uim-preedit-highlight-face "blue")
-
- ;; ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Îʸ»ú¿§
- (set-face-foreground 'uim-separator-face "white")
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤Î´ñ¿ôÈÖÌܤÎʸ»ú¿§¡¦ÇØ·Ê¿§
- (set-face-foreground 'uim-candidate-odd-face "blue")
- (set-face-background 'uim-candidate-odd-face "white")
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤Î¶ö¿ôÈÖÌܤÎʸ»ú¿§¡¦ÇØ·Ê¿§
- (set-face-foreground 'uim-candidate-even-face "blue")
- (set-face-background 'uim-candidate-even-face "yellow")
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤ÎÁªÂòÃæ¤ÎÉôʬ¤Îʸ»ú¿§¡¦ÇØ·Ê¿§
- (set-face-foreground 'uim-candidate-selected-face "blue")
- (set-face-background 'uim-candidate-selected-face "white")
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤Î¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Îɽ¼¨Ê¬¤Îʸ»ú¿§¡¦ÇØ·Ê¿§
- (set-face-foreground 'uim-candidate-nth-face "red")
- (set-face-background 'uim-candidate-nth-face "white")
-
-
-
-* ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤äÊÑ´¹¸õÊä¤ËÏȤòÉÕ¤±¤ë (Éϼå¤ÊEmacs¸þ¤±)
-
-Emacs¤¬ÂÀÀþ¤ä²¼Àþ¤Îɽ¼¨¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç(Emacs-20.x¤ò-nw 
-¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Çµ¯Æ°¤·¤¿¾ì¹çÅù)¤Ë¡¤¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã
-¥È¤äÊÑ´¹¸õÊä¤Î¶­³¦¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡¥
-
- ;; ¥×¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤ÎξÏƤˡÖ|¡×¤òɽ¼¨¤¹¤ë
- (setq-default uim-preedit-display-fences t)
-
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤Îº¸±¦¤È²¼¤ò¡Ö|¡×¤ä¡Ö-¡×¤Ç°Ï¤¦
- (setq-default uim-candidate-display-frame t)
-
-
-
-* ³ÆIM¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤ò»ØÄꤹ¤ë
-
-³ÆIM¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤ò¡¤uimÁ´ÂÎÀßÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍƤËÊѹ¹¤·
-¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¤ÀßÄê¤òÎóµó¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òµ­½Ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¥
-
- ;; Anthy¤Èskk¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÆþÎϥ⡼¥É¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¤¹¤ë
- (setq uim-default-im-prop 
-     '("action_anthy_hiragana" "action_skk_hiragana"))
-
-
-
-* ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çuim¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
-
-ÆÃÄê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥â¡¼¥É¤ÇºÇ½é¤«¤éuim¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
-¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë.emacs ¤Ê¤É¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡¥
-
- ;; html-mode¤ÇºÇ½é¤«¤éuim¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¾ì¹ç
- ;; (html-mode¤Îµ¯Æ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æuim¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÎã)
- (add-hook 'html-mode-hook
-       (lambda ()
-       (uim-mode 1)
-        ))
-
- ¢¨ LEIM¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¤¡Ö(uim-mode 1)¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
- ¡Ö(toggle-input-method)¡×Åù¤È½ñ¤±¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
-
-
-¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
-
- (mapcar (lambda (x)
-  (add-hook x (lambda () (uim-mode 1))))
-   '(mew-draft-mode-hook
-    html-mode-hook
-    lisp-interaction-mode-hook
-    php-mode-hook
-    text-mode-hook))
-
-
-¤Þ¤¿¡¤Æ±Íͤˡ¤ÆÃÄê¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÊÑ´¹¸õÊä¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Îɽ¼¨Êý¼°
-¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡¥
-
- ;; navi2ch¤Ç½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë¡¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç uim ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¤
- ;; ÊÑ´¹¸õÊä¤Ï¥¤¥ó¥é¥¤¥óɽ¼¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÎã
- (add-hook 'navi2ch-message-mode-hook 
-      (lambda () (uim-mode 1)
-       (setq uim-candidate-display-inline-buffer nil)
-       ))
-
-
-
-[¤½¤Î¾ÆÃÊ̤ÊÁàºî]
-
-¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤ÇIM¤òÀÚÂؤ¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï
-
- M-x uim-im-switch
-
-¤Ç uim.el ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤ÊIM°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡¥
-
-
-¢¨ LEIM¤Çuim¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¤IM¤ÎÀÚÂؤ¨¤Ë¤ÏLEIM¤ÎÊý¼°¤Ë
- ½¾¤¤ set-input-method ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¥
-
-
-´ûÃΤÎÌäÂê
-==========
-
-uim.elÇÛÉÛ¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¥
-
-
-ºÇ¿·ÈǤÎÆþ¼ê
-============
-
-- ²¼µ­¤ÎWiki¤«¤é¤É¤¦¤¾
-
-http://garakuta.homelinux.org/~nosuke/tsubo/uim-el.html
-
-
-
-¥Ð¥°¤äÍ×˾¤ÎÁ÷¤êÀè
-==================
-
-- ¥á¡¼¥ë¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï ¤Î¤¹¤±<sasugaanija at gmail.com> °¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
-
-- Wiki¤ÎÊý¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹
-
-

Modified: branches/1.0/helper/pref-gtk-custom-widgets.c
===================================================================
--- branches/1.0/helper/pref-gtk-custom-widgets.c	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/helper/pref-gtk-custom-widgets.c	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -377,6 +377,7 @@
 
 
 
+/* FIXME: make pathname widget activity-sensitive */
 static void
 custom_pathname_button_clicked_cb(GtkWidget *button, GtkWidget *entry)
 {

Modified: branches/1.0/scm/canna-custom.scm
===================================================================
--- branches/1.0/scm/canna-custom.scm	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/scm/canna-custom.scm	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -104,6 +104,10 @@
 		 (lambda ()
 		  canna-use-candidate-window?))
 
+(custom-add-hook 'canna-select-candidate-by-numeral-key?
+		 'custom-activity-hooks
+		 (lambda ()
+		  canna-use-candidate-window?))
 
 ;;
 ;; toolbar

Modified: branches/1.0/scm/im-custom.scm
===================================================================
--- branches/1.0/scm/im-custom.scm	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/scm/im-custom.scm	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -396,6 +396,11 @@
  (_ "Time length for showing input mode nearby the cursor")
  (_ "Set 0 to show indicator always."))
 
+(custom-add-hook 'bridge-show-input-state-time-length
+		 'custom-activity-hooks
+		 (lambda ()
+		  bridge-show-input-state?))
+
 ;; EB Library support
 ;; 2005-02-08 Takuro Ashie <ashie at homa.ne.jp>
 ;; FIXME! Here isn't suitable position for EB support preference
@@ -416,6 +421,10 @@
  (_ "The directory which contains EB dictionary file")
  (_ "long description will be here."))
 
+(custom-add-hook 'eb-dic-path
+		 'custom-activity-hooks
+		 (lambda ()
+		  eb-enable-for-annotation?))
 
 ;; uim-xim specific custom
 (define-custom-group 'xim

Modified: branches/1.0/scm/skk-custom.scm
===================================================================
--- branches/1.0/scm/skk-custom.scm	2005-12-09 01:05:54 UTC (rev 2463)
+++ branches/1.0/scm/skk-custom.scm	2005-12-09 01:08:28 UTC (rev 2464)
@@ -359,6 +359,11 @@
  (_ "Personal dictionary file (dedicated to uim)")
  (_ "long description will be here."))
 
+(custom-add-hook 'skk-dic-file-name
+		 'custom-activity-hooks
+		 (lambda ()
+		  (not skk-use-skkserv?)))
+
 ;;
 ;; advanced
 ;;More information about the uim-commit mailing list