[gst-devel] ASF over RTSP/RTP?

Maxim Levitsky maximlevitsky at gmail.com
Tue Dec 2 09:04:28 CET 2008


On Tue, 2008-12-02 at 10:04 +0800, Eric Zhang wrote:
> Hi, gstreamer-devel:
> 
>   So, what is your `Transport' header in your RTSP `SETUP' request?
> That's the key point.

I will attach wireshark dump.

Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=54642-54643
> 
> Eric Zhang
> 
> 2008/12/1 Maxim Levitsky <maximlevitsky at gmail.com>
>     On Mon, 2008-12-01 at 09:50 +0800, Eric Zhang wrote:
>     > Hi, gstreamer-devel:
>     >
>     >   It's cool, I also need an asf depay. I think this plugin
>     will be
>     > added into gstreamer soon. Maxim, which rtsp server do you
>     use? It
>     > only supports TCP? I am looking for a TCP environment for
>     RTSP/RTP
>     > testing, Thanks.
>     
>     This is internal university server.
>     
>     The problem is that that server DO support audio via udp, but
>     doesn't
>     support video via UDP:
>     
>     
>     RTSP/1.0 461 Unsupported Transport
>     Date: Mon, 01 Dec 2008 14:51:40 GMT
>     CSeq: 4
>     Session: 15470279350565986777;timeout=120
>     Server: WMServer/9.1.1.3862
>     Supported: com.microsoft.wm.srvppair,
>     com.microsoft.wm.sswitch,
>     com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache,
>     com.microsoft.wm.packetpairssrc,
>     com.microsoft.wm.startupprofile
>     
>     
>     It would be great to see that patch in gstreamer.
>     
>     
>     Best regards,
>        Maxim Levitsky
>     
>     
>     
>     
>     -------------------------------------------------------------------------
>     This SF.Net email is sponsored by the Moblin Your Move
>     Developer's challenge
>     Build the coolest Linux based applications with Moblin SDK &
>     win great prizes
>     Grand prize is a trip for two to an Open Source event anywhere
>     in the world
>     http://moblin-contest.org/redirect.php?banner_id=100&url=/
>     _______________________________________________
>     gstreamer-devel mailing list
>     gstreamer-devel at lists.sourceforge.net
>     https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gstreamer-devel
>     
> 
> -------------------------------------------------------------------------
> This SF.Net email is sponsored by the Moblin Your Move Developer's challenge
> Build the coolest Linux based applications with Moblin SDK & win great prizes
> Grand prize is a trip for two to an Open Source event anywhere in the world
> http://moblin-contest.org/redirect.php?banner_id=100&url=/
> _______________________________________________ gstreamer-devel mailing list gstreamer-devel at lists.sourceforge.net https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gstreamer-devel
-------------- next part --------------
OPTIONS rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv RTSP/1.0
CSeq: 0
User-Agent: RealMedia Player Version 6.0.9.1235 (linux-2.0-libc6-i386-gcc2.95)
ClientChallenge: 9e26d33f2984236010ef6253fb1887f7
CompanyID: KnKV4M4I/B2FjJ1TToLycw==
GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
RegionData: 0
PlayerStarttime: [28/03/2003:22:50:23 00:00]
ClientID: Linux_2.4_6.0.9.1235_play32_RN01_EN_586
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 0
Server: WMServer/9.1.1.3862

DESCRIBE rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv RTSP/1.0
CSeq: 1
Accept: application/sdp
Bandwidth: 10485800
GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
RegionData: 0
ClientID: Linux_2.4_6.0.9.1235_play32_RN01_EN_586
SupportsMaximumASMBandwidth: 1
Language: en-US
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Content-Type: application/sdp
Vary: Accept
X-Playlist-Gen-Id: 51687
X-Broadcast-Id: 0
Content-Length: 7856
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 1
Server: WMServer/9.1.1.3862
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
Last-Modified: Thu, 31 Jul 2003 06:48:34 GMT
Cache-Control: x-wms-content-size=174785104, max-age=86399, x-wms-event-subscription="remote-log", must-revalidate, private
Etag: "174785104"

v=0
o=- 200811271642220296 200811271642220296 IN IP4 127.0.0.1
s=...... 1 - 1.' : .... 1 - ....... - ... ... ..... ...... ........, ...... .......
c=IN IP4 0.0.0.0
b=AS:501
a=maxps:6150
t=0 0
a=control:rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv/
a=etag:{2D7BA22E-2EA5-F438-14FA-712838B922B2}
a=range:npt=3.000-2828.918
a=recvonly
a=pgmpu:data:application/x-wms-contentdesc,8,language,31,0,,5,title,31,137,%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%201%20-%201%D7%9E'%20:%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%201%20-%20%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%D7%A4%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99,%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA,6,author,31,94,%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%20%D7%A2%22%D7%A9%20%D7%A7%D7%A8%D7%A1%D7%95,9,copyright,31,55,%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C,35,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_DESCRIPTION,31,250,%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%201%20-%201%D7%9E':%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%201%20-%20%20%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%D7%A4%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99,%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%94:%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4/%D7%97%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%93%D7%93%D7%95%20%20%20%20%20%20%20%20%D7%9E%D7%A1'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1:%20114071/114051,30,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_RATING,31,41,Video%20Streaming%20Format%20:%20WMT7%20@%20500%20Kb/s%20,44,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_SERVER_BRANDING_INFO,31,12,WMServer/9.1,51,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_PLAYLIST_ENTRY_START_OFFSET,3,4,3000,47,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_PLAYLIST_ENTRY_DURATION,3,7,2825918,58,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_COPIED_METADATA_FROM_PLAYLIST_FILE,3,1,1,42,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_PLAYLIST_ENTRY_URL,31,20,PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv%0D%0A
a=pgmpu:data:application/vnd.ms.wms-hdr.asfv1;base64,MCaydY5mzxGm2QCqAGLObJINAAAAAAAACAAAAAECMyaydY5mzxGm2QCqAGLObB4DAAAAAAAApABsAD4AWgFUAOQF2QXhBdkF5wXUBSAAMQAgAC0AIAAxAN4FJwAgADoAIADpBeIF1QXoBSAAMQAgAC0AIADVBecF2AXVBegF2QXdBSAALQAgAOkF5AXqBSAA4gXWBegFIADcBeoF0AXVBegFIADiBdUF3AXeBeAF1QUgANQF5AXZBeEF2QXnBdwF2QUsACAA3gXVBekF0gXZBd0FIADVBdQF0gXTBegF1QXqBQAA1AXYBdsF4AXZBdUF3wUgAC0AIADUBd4F6AXbBdYFIADcBecF2QXTBdUF3QUgANQF1AXVBegF0AXUBSAALQAgANAF1QXcBeQF3wUgANQF1QXZBdMF0AXVBSAA4gUiAOkFIADnBegF4QXVBQAA1AXYBdsF4AXZBdUF3wUgAC0AIADeBdsF1QXfBSAA2AXbBeAF1QXcBdUF0gXZBSAA3AXZBekF6AXQBdwFAADkBdkF4QXZBecF1AUgADEAIAAtACAAMQDeBScAOgAgAOkF4gXVBegFIAAxACAALQAgACAA1QXnBdgF1QXoBdkF3QUgAC0AIADpBeQF6gUgAOIF1gXoBSAA3AXqBdAF1QXoBSAA4gXVBdwF3gXgBdUFIADUBeQF2QXhBdkF5wXcBdkFLAAgAN4F1QXpBdIF2QXdBSAA1QXUBdIF0wXoBdUF6gUgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIADeBegF5gXUBToAIADkBegF1QXkBS8A1wUgAOkF3AXeBdQFIADTBdMF1QUgACAAIAAgACAAIAAgACAA3gXhBScAIADnBdUF6AXhBToAIAAxADEANAAwADcAMQAvADEAMQA0ADAANQAxAAAAVgBpAGQAZQBvACAAUwB0AHIAZQBhAG0AaQBuAGcAIABGAG8AcgBtAGEAdAAgADoAIABXAE0AVAA3ACAAQAAgADUAMAAwACAASwBiAC8AcwAgAAAAodyrjEepzxGO5ADADCBTZWgAAAAAAAAA3rlEcOdzjECiQq33mKkLI1ACawoAAAAA8PmHcoxWwwEBbwAAAAAAAGChKpYGAAAA4GSDlQYAAAC4CwAAAAAAAAIAAAAGGAAABhgAAFqkBwC1A79fLqnPEY7jAMAMIFNlRQcAAAAAAAAR0tOruqnPEY7mAMAMIFNlBgAXBwAAqUZDfODv/EuyKTk+3kFchScAAAAAAAAAAQAMZQBuAC0AdQBzAAAAXYvxJoRF7EefXw5lHwRSyRoAAAAAAAAAAgHqy/jFr1t3SIRnqoxE+kzKWgEAAAAAAAAGAAAAAQAMAAIAAgAAAEkAcwBWAEIAUgAAAAAAAAABADQAAAAGAAAARABlAHYAaQBjAGUAQwBvAG4AZgBvAHIAbQBhAG4AYwBlAFQAZQBtAHAAbABhAHQAZQAAAEwAMgAAAAAAAgAMAAIAAgAAAEkAcwBWAEIAUgAAAAAAAAACADQAAAAEAAAARABlAHYAaQBjAGUAQwBvAG4AZgBvAHIAbQBhAG4AYwBlAFQAZQBtAHAAbABhAHQAZQAAAEAAAAAAAAEALgADAAQAAABXAE0ALwBXAE0AQQBEAFIAQwBQAGUAYQBrAFIAZQBmAGUAcgBlAG4AYwBlAAAA/38AAAAAAQA0AAMABAAAAFcATQAvAFcATQBBAEQAUgBDAEEAdgBlAHIAYQBnAGUAUgBlAGYAZQByAGUAbgBjAGUAAACaGAAAdNQGGN/KCUWkupqry5aq6JAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMul5hRyxjJDg5mpaVIGW1pYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwfQAAKgYAAAAAAAAwfQAAKgYAAAAAAADoAgAAAgAAAAEAAAByTRwAAAAAAAAAAADLpeYUcsYyQ4OZqWlSBltabgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AQHALgLAAAAAAAA4AQHALgLAAAAAAAAaGsAAAIAAAACAAAAgBoGAAAAAAAAAAEAUJS9xn+GB0mDo8d5IbczrQIAAAAAACDeqtkXfJxPvCiFVd2Y4qImAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQKTQ0gfj0hGX8ACgyV6oUKIAAAAAAAAAAwAcAFcATQBGAFMARABLAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAAABoAOQAuADAAMAAuADAAMAAuADIAOQA4ADAAAAAaAFcATQBGAFMARABLAE4AZQBlAGQAZQBkAAAAAAAWADAALgAwAC4AMAAuADAAMAAwADAAAAAMAEkAcwBWAEIAUgAAAAIABAAAAAAAQFLRhh0x0BGjpACgyQNI9u4AAAAAAAAAQVLRhh0x0BGjpACgyQNI9gIAAAACABYAVwBpAG4AZABvAHcAcwAgAE0AZQBkAGkAYQAgAEEAdQBkAGkAbwAgADkAAAAoACAAMwAyACAAawBiAHAAcwAsACAANAA0ACAAawBIAHoALAAgAG0AbwBuAG8AIAAoAEEALwBWACkAIAAxAC0AcABhAHMAcwAgAEMAQgBSAAAAAgBhAQEAFwBXAGkAbgBkAG8AdwBzACAATQBlAGQAaQBhACAAVgBpAGQAZQBvACAAVgA3AAAAAQAAAAQAV01WMZEH3Le3qc8RjuYAwAwgU2VyAAAAAAAAAECeafhNW88RqP0AgF9cRCtQzcO/j2HPEYuyAKoAtOIgAAAAAAAAAAAcAAAACAAAAAEAwO4SAGEBAQBErAAApg8AAOgCEAAKAACIAAAPAEEXAAAB6ALoAgEAAJEH3Le3qc8RjuYAwAwgU2WBAAAAAAAAAMDvGbxNW88RqP0AgF9cRCsAV/sgVVvPEaj9AIBfXEQrAAAAAAAAAAAzAAAAAAAAAAIAuHLDAYABAAAgAQAAAigAKAAAAIABAAAgAQAAAQAYAFdNVjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM51+HuNRtERjYIAYJfJorImAAAAAAAAAAIAAQDNgwAAAgCNIAcANiaydY5mzxGm2QCqAGLObDiyagoAAAAA3rlEcOdzjECiQq33mKkLIwFvAAAAAAAAAQE=
m=audio 0 RTP/AVP 96 98
b=AS:34
b=X-AV:33
b=RS:0
b=RR:0
a=rtpmap:96 x-asf-pf/1000
a=rtpmap:98 x-wms-fec/1000
a=fmtp:98 rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS 1 + 1M-1.wmv/audio/fec98 24 1
a=control:audio
a=stream:1
m=application 0 RTP/AVP 96
b=RS:0
b=RR:0
a=rtpmap:96 x-wms-rtx/1000
a=control:rtx
a=stream:65536
m=video 0 RTP/AVP 96 98
b=AS:468
b=X-AV:460
b=RS:0
b=RR:0
a=rtpmap:96 x-asf-pf/1000
a=rtpmap:98 x-wms-fec/1000
a=fmtp:98 rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS 1 + 1M-1.wmv/video/fec98 24 1
a=control:video
a=stream:2
SETUP rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv/audio RTSP/1.0
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=54642-54643
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Blocksize: 1452
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;server_port=5004;client_port=54642-54643;ssrc=8953ec0e;mode=PLAY
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 2
Session: 5175469964235916864;timeout=120
Server: WMServer/9.1.1.3862
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
Last-Modified: Thu, 31 Jul 2003 06:48:34 GMT
Cache-Control: x-wms-content-size=174785104, max-age=86399, x-wms-event-subscription="remote-log", must-revalidate, private
Etag: "174785104"

SETUP rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv/rtx RTSP/1.0
CSeq: 3
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=43114-43115
Session: 5175469964235916864
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;server_port=5004-5005;client_port=43114-43115;ssrc=4a436438;mode=PLAY
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 3
Session: 5175469964235916864;timeout=120
Server: WMServer/9.1.1.3862
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
Last-Modified: Thu, 31 Jul 2003 06:48:34 GMT
Cache-Control: x-wms-content-size=174785104, max-age=86399, x-wms-event-subscription="remote-log", must-revalidate, private
Etag: "174785104"

SETUP rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv/video RTSP/1.0
CSeq: 4
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=59944-59945
Session: 5175469964235916864
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 461 Unsupported Transport
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 4
Session: 5175469964235916864;timeout=120
Server: WMServer/9.1.1.3862
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile

PLAY rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv RTSP/1.0
CSeq: 5
Range: npt=3.000000-
Session: 5175469964235916864
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:01 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:56 GMT
CSeq: 5
Session: 5175469964235916864;timeout=120
Server: WMServer/9.1.1.3862
Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
Range: npt=0.000-2828.918
Scale: 1.000
X-Accelerate-Streaming: AccelBandwidth=0;AccelDuration=0
Speed: 1.000
RTP-Info: url=rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv/audio;seq=56263;rtptime=0

TEARDOWN rtsp://video9.technion.ac.il/Courses/Physics1+1M/PHYSICS%201%20+%201M-1.wmv RTSP/1.0
CSeq: 6
Session: 5175469964235916864
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:53:04 GMT

RTSP/1.0 200 OK
Date: Tue, 02 Dec 2008 07:54:59 GMT
CSeq: 6
Server: WMServer/9.1.1.3862
More information about the gstreamer-devel mailing list